V skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, ki jo zastopa župan Berto Menard, objavlja

Namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnine – javne površine v najem 

1. Naziv in sedež upravljavca
Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, matična številka: 5874661000, ID za DDV: SI 55512844.

2. Opis predmeta in čas oddaje v najem
Predmet oddaje v najem je javna površina, na parc. št. 36/4, k.o. 2017 Dolenji Logatec, v izmeri 13,5 m2, za namen postavitve začasnega objekta.
Za oddajo v najem, zemljišča opisanega v prejšnjem odstavku, bo sklenjena neposredna pogodba za določen čas, eno leto.
Najeto zemljišče se bo uporabilo za postavitev začasnega objekta.

3. Rok za sprejem ponudbe ali izjava o interesu
Rok za sprejem ponudbe oziroma izjave o interesu je do vključno 29. 1. 2021.
Pogodba o oddaji nepremičnine – javne površine v najem bo sklenjena po preteku najmanj 20 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem prortalu oziroma na spletni strani Občine Logatec.

4. Oblika in pogoji, pod katerimi se predloži izjava o interesu
Interes izkažejo stranke pisno na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, osebno na Občini Logatec ali na elektronski naslov: obcina.logatec@logatec.si

5. Pogajanja oziroma način dodelitve v najem ter najnižja najemnina
Najnižja cena najema javne površine za namen postavitve začasnega objekta, je 9,05 EUR/m2 za tekoči mesec.
Po sprejemu ponudbe se bodo, v primeru več zainteresiranih ponudnikov, z njimi opravila pogajanja o višini najemnine in o drugih pogojih najema.

6. Način in rok plačila najemnine
Najemnik plača najemnino na podlagi izstavljenega računa najkasnej do dneva navedenega na računu, na podračun Občine Logatec.
V ceno najema niso zajeti obratovalni ali drugi stroški, prispevki za uporabo stavbnega zemljišča, kar je najemnik dolžan plačati na podlagi izstavljenih računov.
Plačilo najemnine na način kot je opisan zgoraj ter plačilo obratovalnih stroškov, je bistvena sestavina najemne pogodbe.

7. Neplačevanje najemnine v roku je razlog za odpoved najemne pogodbe.

8. Navedba morebitnega obstoja predkupne pravice
Predkupne/prednostne pravice ni.

9. Informacije, kje in pod kakšnimi pogoji se lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetu ravnanja zaradi oblikovanja ponudbe in možnosti ogleda ter kontaktne osebe
Vse dodatne informacije v zvezi z oddajo v najem lahko interesenti dobijo na Občini Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, kontaktna osebe: Špela Bezgovšek, tel. 01/ 7590 638, ali spela.bezgovsek@logatec.si, v času uradnih ur.
Ogled je možen po predhodnem dogovoru.

10. Župan lahko postopek oddaje v najem ustavi kadarkoli do skletnive najemne pogodbe brez posebne obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti.

11. Morebitni drugi pogoji in posebnosti pravnega posla
Nepremičnina se oddaja v najem v skladu z Zakonom o stvernem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/2018) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018).