V skladu s 68. in 69. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, ki jo zastopa župan Berto Menard, objavlja

Namero o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo, 47,4 m2 in 14,4 m2

1. Naziv in sedež upravljavca
Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, matična številka: 5874661000, ID za DDV: SI 55512844.

2. Opis predmeta in čas oddaje v najej
Predmet oddaje v brezplačno uporabo je poslovni prostori, ki se nahaja v tretji etaži objekta Tržaška cesta 148, 1370 Logatec, in sicer v izmeri 47,4 m² in 14,4 m², skupaj 61,8 m²
Za oddajo v brezplačno uporabo poslovnega prostora, navedenega v prejšnjem odstavku, bo sklenjena neposredna pogodba za določen čas, in sicer za obdobje 10 mesecev. Poslovni prostor se oddaja v brezplačno uporabo za potrebe opravljanja javnih nalog (nadomestne pisarne za potrebe šole oz. nadomestne učilnice).

3. Rok za sprejem ponudbe ali izjava o interesu
Rok za sprejem ponudbe oziroma izjave o interesu je do vključno 6. 10. 2022.
Pogodba o oddaji nepremičnine v najem bo sklenjena po preteku najmanj 20 dni od dneva objave te namere na enotnem spletnem portalu oziroma na spletni strani Občine Logatec.

4. Oblika in pogoji, pod katerimi se predloži izjava o interesu
Interes izkažejo stranke pisno na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, osebno na Občini Logatec ali na elektronski naslov: obcina.logatec@logatec.si

5. Pogajanja oziroma način dodelitve v najem ter najnižja najemnina
Poslovni prostori se oddajo v uporabo osebam javnega prava za opravljanje javnih nalog.

6. Način in rok plačila najemnine
Obratovalne stroške in druge stroške v sorazmernem deležu, in sicer stroške dobave energije (elektrika, plin, ogrevanje), stroške odvoza smeti in odpadkov, stroške čiščenja skupnih prostorov, delov, objektov in naprav stavbe ter funkcionalnega zemljišča, čiščenje in odstranjevanje snega ter ledenih sveč s streh stavbe, stroške porabe vode, stroške kanalizacije in druge komunalne storitve, stroške deratizacije in dezinfekcije, stroške protipožarne varnosti, stroške zavarovanja, stroške obratovanja in tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov in skupnih prostorov, delov, objektov in naprav stavbe ter funkcionalnega zemljišča, individualne stroške, ki gredo v celoti v breme najemnika – stroške telefona, faksa, računalniškega omrežja in drugih komunikacijskih naprav in podobno, stroške upravljanja ter nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje na podlagi izstavljenih računih.
Plačilo obratovalnih stroškov, je bistvena sestavina najemne pogodbe.

7. Neplačevanje najemnine v roku je razlog za odpoved najemne pogodbe.

8. Navedba morebitnega obstoja predkupne pravice
Predkupne/prednostne pravice ni.

9. Informacije, kje in pod kakšnimi pogoji se lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetu ravnanja zaradi oblikovanja ponudbe in možnosti ogleda ter kontaktne osebe
Vse dodatne informacije v zvezi z oddajo v najem lahko interesenti dobijo na Občini Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, kontaktna osebe: Špela Bezgovšek, tel. 01/ 7590 638, ali spela.bezgovsek@logatec.si, v času uradnih ur.
Ogled je možen po predhodnem dogovoru.

10. Župan lahko postopek oddaje v najem ustavi kadarkoli do sklenitve najemne pogodbe brez posebne obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti.

11. Morebitni drugi pogoji in posebnosti pravnega posla
Nepremičnina se oddaja v najem v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018).

župan
Berto Menard