Vloga lokalnih skupnosti je opredeljena v  21. členu Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09), ki določa, da občina pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine ter obenem skrbi za socialno ogrožene, invalide in ostarele. V tem smislu Občina Logatec v proračunu za leto 2010 (Proračun Občine Logatec za leto 2010, Logaške novice št. 12/09) namenja 326.760 EUR za dejavnost centra za socialno delo, skupinam in ustanovam, ki delujejo na področju humanitarne dejavnosti ter posameznikom, ki potrebujejo pomoč.

Višina sredstev za blažitev socialnih stisk se je tako, v primerjavi z letom 2006, ko je le-ta  znašala 258.204 EUR (Občina Logatec: Realizacija proračuna 2006), povečala za 68.556 EUR oziroma za 26,55 %. Razlogi, ki so vodili župana Janeza Nagodeta k odločitvi, da povečuje omenjeno proračunsko postavko, so izhajali predvsem iz podatkov o brezposelnosti. Ta se je namreč iz leta 2006, ko je bilo v občini Logatec 194 registriranih brezposelnih oseb (Zavod RS za zaposlovanje: Mesečne informacije OS Ljubljana, št. 1/2006) postopoma povečevala in v mesecu marcu leta 2010, po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje, dosegla število 499 brezposelnih oseb in s tem v negotovost ter pomanjkanje pahnila večje število logaških družin. 

Poleg običajnih in zakonsko predpisanih ravnanj lokalne skupnosti v sistemu socialne varnosti, je Občinski svet Občine Logatec v letu 2007 sprejel pravilnika, ki sta omogočila dodeljevanje pomoči mladim družinam ob rojstvu otroka (Pravilnik o enkratni pomoči ob rojstvu otroka, Logaške novice št. 3/07) ter sofinanciranje društev, ki delujejo na področju humanitarnosti in dobrodelnosti (Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti humanitarnih organizacij, ki delujejo na območju občine Logatec, Logaške novice št. 4/07). To kaže na dejstvo, da si Občina Logatec prizadeva pomagati čim večjemu številu t.i. ranljivih skupin občanov.

Reševanje stisk posameznih občanov poteka na različne načine. Med najbolj pomembnimi je dejavnost Centra za socialno delo, ki neposredno beleži problematiko revščine, katero prinašajo brezposelnost, starost, zasvojenost, invalidnost. Tako se preko Centra za socialno delo izvaja občinski program, v okviru katerega prebivalci prejemajo denarno in materialno pomoč, pa tudi pomoč na domu, ki predstavlja oskrbo s hrano, nego in druge oblike pomoči. Za ta namen je občina pred štirimi leti prispevala 46.515 EUR, v letu 2010 pa namenja 72.760 EUR.

Najvišji delež sredstev s področja sociale predstavlja sofinanciranje bivanja starejših oseb v domovih za starejše oziroma mlajših oseb v bivalnih enotah varstvenih centrov. Teh oseb je bilo pred štirimi leti 25, v letu 2010 pa jih je 23. Čeprav se število oskrbovancev ni bistveno spremenilo, se je porast sredstev na teh proračunskih postavkah občutno povišalo in sicer iz  101.353 EUR na 132.000 EUR, kar je posledica višanja cen tovrstne oskrbe.

Pod okriljem pomoči, ki je neposredno iz občinskega proračuna namenjena družinam, Občina Logatec staršem ob rojstvu otroka na podlagi vloge in izdane odločbe, nakaže 100 EUR za posameznega otroka. Družinam z nizkimi dohodki prav tako na podlagi vloge in izdane odločbe, sofinancira najem stanovanja, posameznikom brez dohodka in premoženja, pa plača obvezno zdravstveno zavarovanje. Za ta transfer je v letu 2006 namenila 72.167 EUR, v letu 2010 pa 80.000 EUR, pri čemer se je število zavarovancev zmanjšalo. Leta 2006 jih je bilo 258, po spremembi zakonodaje in opravljeni reviziji pa 109. Nasprotno, se je povečalo število družin, ki prejemajo subvencijo pri plačilu najemnine stanovanja. Osmim družinam iz evidence v letu 2006 se je pridružilo še dvanajst prosilcev, ki ne zmorejo poravnati plačila najemnine v celoti.

Ena izmed oblik pomoči, ki jih financira občina, je tudi institut družinskega pomočnika. To je zaposlitev posamezne osebe, ki ostareli ali invalidni ali duševno močno prizadeti osebi nudi oskrbo in pomoč v domačem okolju namesto, da bi bila le-ta v celodnevnem institucionalnem varstvu. V tem obdobju ima občina štiri tovrstne zaposlitve, ki jih delno sofinancira iz proračunske postavke, v višini 22.000 EUR.

Poleg opisanih oblik pomoči, ki jih neposredno nudita lokalna skupnost ali Center za socialno delo, pa v logaški občini delujejo društva in skupine, ki s svojimi programi kandidirajo na občinski javni razpis in s pridobljenimi sredstvi pomagajo posameznikom pri plačilu položnic, nakupu šolskih potrebščin, ozimnice, oblačil in obutve ter podobno. Odobrena sredstva humanitarna društva, poleg pomoči potrebnim, porabijo tudi za izobraževanje svojih članov, udeležbe na tečajih za nego in skrb bolnikov, pa tudi za medsebojno druženje in izlete.

Tudi to proračunsko postavko je, zaradi večjega števila društev in prijav na razpis ter večjega števila socialno ogroženih družin, župan občine povišal, in sicer iz 15.940 EUR v letu 2006, na 20.000 EUR v letu 2010.
Možnosti, ki jih na področju socialne varnosti, predpisujejo zakoni in predpisi, je veliko. Kako se v posameznih okoljih izvajajo in koliko le-te so deležni posamezniki ter družine, pa je odvisno predvsem od vodstva lokalne skupnosti, njihovih sodelavcev ter ne nazadnje tudi od obveščanja ljudi, ki to pomoč potrebujejo. Pa naj bo le-ta neposredna s strani občine ali  Centra za socialno delo ali preko društev, kot so Rdeči križ, Karitas, Društvo upokojencev, Društvo invalidov, ki s svojo dejavnostjo prav tako pripomorejo k boljšemu in lepšemu življenju družin, starostnikov ter vseh občanov.

Nevenka Malavašič, spec.
Občinska uprava