Statistični urad RS objavlja statistične podatke tudi na lokalni ravni. Če vas zanima, po čem se slovenske občine razlikujejo, po čem izstopajo ali kaj imajo skupnega…, ste vabljeni k ogledu elektronske publikacije Slovenske občine v številkah. Dostopna je na spletnem naslovu  http://www.stat.si/obcinevstevilkah/Default.aspx?leto=2011.

Več o Logatcu pa tukaj: http://www.stat.si/obcineVStevilkah/Vsebina.aspx?leto=2011&id=86

Občina Logatec je del osrednjeslovenske statistične regije. Meri 173 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 31. mesto.

Statistični podatki za leto 2009 kažejo o tej občini tako sliko:

Sredi leta 2009 je imela občina približno 12.900 prebivalcev (približno 6.500 moških in 6.400 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 41. mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 75 prebivalcev; torej je bila gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (101 prebivalec na km2).

Število živorojenih je bilo višje od števila umrlih. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu pozitiven, znašal je 6,1 (v Sloveniji 1,5). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 23,7. Seštevek naravnega in selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil pozitiven, znašal je 29,8 (v Sloveniji 7,2).

Povprečna starost občanov je bila 38,4 leta in tako nižja od povprečne starosti prebivalcev Slovenije (41,4 leta).

Med prebivalci te občine je bilo število najmlajših – kar je značilnost le redkih slovenskih občin – večje od števila najstarejših: na 100 oseb, starih 0–14 let, je prebivalo 78 oseb starih 65 let ali več. To razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja za to občino nižja od vrednosti tega indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 118). Pove pa tudi, da se povprečna starost prebivalcev te občine dviga v povprečju počasneje kot v celotni Sloveniji. Podatki po spolu kažejo, da je bila vrednost indeksa staranja za ženske v vseh slovenskih občinah višja od indeksa staranja za moške. V občini je bilo – tako kot v večini slovenskih občin – med ženskami več takih, ki so bile stare 65 let ali več, kot takih, ki so bile stare manj kot 15 let; pri moških pa je bila slika ravno obrnjena.

V občini je delovalo 6 vrtcev, obiskovalo pa jih je 616 otrok. Od vseh otrok v občini, ki so bili stari 1–5 let, jih je bilo 78 % vključenih v vrtec, kar je več kot v vseh vrtcih v Sloveniji skupaj (72 %). V tamkajšnjih osnovnih šolah se je v šolskem letu 2009/2010 izobraževalo približno 1.200 učencev. Različne srednje šole je obiskovalo okoli 620 dijakov. Med 1.000 prebivalci v občini je bilo povprečno 60 študentov in 9 diplomantov; v celotni Sloveniji je bilo na 1.000 prebivalcev povprečno 56 študentov in 9 diplomantov.

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 66 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), kar je več od slovenskega povprečja (61 %).

Med aktivnim prebivalstvom občine je bilo v povprečju 6,5 % registriranih brezposelnih oseb, to je manj od povprečja v državi (9,1 %). Med brezposelnimi je bilo tu – kot v večini slovenskih občin – več žensk kot moških.

Povprečna mesečna plača na osebo, zaposleno pri pravnih osebah, je bila v tej občini v bruto znesku za približno 8 % nižja od letnega povprečja mesečnih plač v Sloveniji, v neto znesku pa za približno 6 %.

Vsak 65. prebivalec občine je bil prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči. Za celotno Slovenijo pa je veljalo, da je bil vsak 23. prebivalec prejemnik vsaj ene denarne socialne pomoči.

Vrednost bruto investicij v nova osnovna sredstva v občini (1.306 EUR na prebivalca) je bila nižja od slovenskega povprečja (2.564 EUR na prebivalca).

V obravnavanem letu je bilo v občini 371 stanovanj na 1.000 prebivalcev. Približno 60 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 84 m2.

Vsak drugi prebivalec v občini je imel osebni avtomobil (51 avtomobilov na 100 prebivalcev); ta je bil v povprečju star 8 let.

V obravnavanem letu je bilo v občini zbranih 329 kg komunalnih odpadkov na prebivalca, to je 75 kg manj kot v celotni Sloveniji.

Več o Logatcu pa tukaj: http://www.stat.si/obcineVStevilkah/Vsebina.aspx?leto=2011&id=86