Grajska stavba je bila zgrajena pred letom 1580. Današnjo podobo dvonadstropnega dvorca s pravokotnim tlorisom, z vogalnimi stolpi in imenitnim renesančnim polkrožno zaključenim portalom mu je v prvi polovici 17. stoletja nadel knez Janez Anton Eggenberg.

Leta 1846 je graščino odkupil knez Windischgrätz. Po 2. sv. vojni je bil grad nacionaliziran, v njem pa so bili dolga leta prostori vzgojnega zavoda za mladino. Od leta 2003, ko je upravljanje z grajskim kompleksom prevzelo Športno turistično in kulturno društvo Grajski park Logatec s svojimi partnerji, potekajo na gradu in v parku obsežna obnovitvena dela v skladu s smernicami Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine. V njem naj bi med drugim pripravili vinsko klet, poročno dvorano in restavracijo.

 

 

Podrobno:
V zgodovinskih virih so v 13. in 14. stoletju omenjeni logaški vitezi (leta 1307 Arnold von Logatsch), zato je Valvasor domneval, da je grad Logatec – Loitsch stal na holmcu Tabor nad Gorenjim Logatcem. Sedanjo grajsko stavbo (dvorec je omenjen leta 1590 kot schloss Logitsch) ob cesti sredi naselja je sezidal pred letom 1580 idrijski upravnik Urban Ainkhürn, graščak na Ljubeku in Hošperku, današnjo podobo dvonadstropnega dvorca pravokotnega tlorisa z vogalnimi stolpi in imenitnim renesančnim polkrožno zaključenim portalom, pa mu je v prvi polovici 17. stoletja nadel knez Janez Anton Eggenberg. Deželni knez je gospostvo in grad leta 1606 zastavil Adamu pl. Mosconu, nato je bil lastnik Ehrenreich Lamberg, od leta 1620 naprej pa Eggenbergi. Knez Janez Sigfried Eggenberg je 10. januarja leta 1717 grad prodal grofu Janezu Gašperju Cobenzlu. Njegov sin Janez Karel grof Cobenzl je gospostvo dvakrat, leta 1747 in 1760, zastavil svoji ženi Mariji Tereziji, rojeni grofici Palf, za 100 000 goldinarjev. Janez Karel grof Cobenzl je umrl skrajno zadolžen leta 1770 kot avstrijski poslanik na Nizozemskem. Njegov sin Ludvik je 13. januarja 1779 poravnal njegov dolg v znesku 36 000 srebrnih brabantskih goldinarjev, nakar so mu očetovi upniki odstopili svoje pravice do gospostev Logatec in Jama pri Postojni. Po njegovi smrti 22. februarja 1809 je gospostvo podedoval njegov sin Filip. Ko je Filip grof Cobenzl leta 1810 umrl, je gospostvo pripadlo njegovemu dediču Mihaelu Coroniniju–Cronbergu, ki ga je 11. oktobra izročil svoji ženi Zofiji, rojeni grofici *Fagan, 6. februarja 1826 je Zofija gospostvo vrnila svojemu možu pod pogojem, da prevzame vse dolgove. Zaradi prezadolženosti je bilo gospostvo prodana na dražbi; kupila ga je Zofija in ga 1846. leta prodala Weriandu knezu Windischgrätzu, ki ga je na prelomu stoletja odstopil za državne urade. Po vojni je bil nacionaliziran, v njem pa so bili še nekaj let nazaj prostori vzgojnega zavoda za mladino. 

Lokacija: Gorenji Logatec

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 9604
Ime enote:  Logatec – Grad Logatec
  
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: profana stavbna dediščina
Obseg enote: območje
Tipološka gesla enote: grad, dvorec s parkom
Tekstualni opis enote: Dvonastropni dvorec pravokotnega tlorisa z vogalnimi klinasto zaključenimi stolpi in reprezentančnim glavnim portalom. Stavba je rezultat poznosrednjeveško zasnovane uradne hiše in prezidav v 16., 18., in 20. stol. Ob dvorcu so ostanki parka.
Datacija enote: pozni srednji vek, zadnja četrtina 16. stol., prva polovica 18. stol., druga polovica 20. stol.
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Tržaška cesta 89, 91, 91A. Dvorec s parkom je v starem jedru Gorenjega Logatca.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
RAZGLASITEV
Vrsta spomenika  spomenik lokalnega pomena
Akt razglasitve:
Odlok o razglasitvi gradu Logatec za kulturni spomenik lokalnega pomena, Uradne objave (Logaške novice), št. 9/2007
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica
Veljavnost razglasitve: 11.9.2007 – 

Fotografije prikazujejo notranjost Kluba Grajski park v neposredni bližini, lipe grajskega parka in podobo prenovljenega gradu.

Vir: arhiv Občine Logatec in Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375

{phocagallery view=category|categoryid=63} 

One Comment

Comments are closed.