Po ustnem izročilu je sv. Križ na Taboru najstarejša logaška cerkev. Doslej ni znano, ali je ta utrjeni tabor obstajal že leta 1526, ko se je za cerkev sv. Križa navajalo, da se je nahajala na Taboru (dasselbs im Taber). Valvasor je omenjal to cerkev, kot utrjeno cerkev s taborskim obzidjem. Ves kompleks je oblikovan kot grad, na vseh štirih stranicah obzidja pa so verjetno stale kašče.

Župni vikar Matija Keršmanc je leta 1823 navedel, ko je opisal svoj vikariat, da je najstarejša cerkev v Logatcu cerkev sv. Križa na Taboru.

Zapisal je, da je bila (kakor tudi prastara kapela sv. Nikolaja v Dolenjem Logatcu), obdana s pomembnim zidovjem in je služila za varovanje imetja vaških prebivalcev pred turškimi razbojniki. Dodal je še, da je bilo obzidje kasneje odstranjeno, mala cerkev pa je ostala in bila leta 1765 prezidana. Cerkev na Taboru je dolga 15,71 m in široka 8,39 m. Stranski vhod je bil leta 1989 ob obnovi zunanjščine zaradi večje varnosti zazidan. Kor sloni na velikem loku preko vse širine. Ladja je obokana s križnim svodom. Na sprednji desni steni ladje je freska Ecce homo. Prezbiterij je poslikan na stropu. Med zadnjo svetovno vojno so notranjost cerkve poškodovali in izropali; leseni oltar sv. Križa je bil razbit, kipi sv. Petra, Pavla in Roka odneseni. Leta 1968 je Jože Rožmanc, mizar iz Blekove vasi, izdelal iz hrastovega lesa nova vrata za vse tri vhode.

V župnišču je shranjena slika Jezusa z angelom in tremi spečimi apostoli na Oljski gori, za katero je ob ogledu, leta 1972, dr. Marko Marin z gotovostjo potrdil, da jo je naslikal Goldenstein. Ohranjena je le ta, čeprav Marjan Marolt v svojem topografskem opisu dekanije Vrhnika iz leta 1929 piše, da so v cerkvi sv. Križa na Taboru štiri pasijonske slike iz srede 19. stoletja. Ni znano, kdaj in kako so se tri izgubile.

Lokacija: Gorenji Logatec

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 
Evidenčna številka enote: 1816
Ime enote:  Logatec – Cerkev sv. Križa na Taboru
  
 
OPIS ENOTE DEDIŠČINE
Vrsta dediščine:  nepremična kulturna dediščina
Tip enote: sakralna stavbna dediščina
Obseg enote: objekt
Tipološka gesla enote: podružnična cerkev, tabor, sv. Križ
Tekstualni opis enote: Prvotna cerkev je bila zgrajena na začetku 16. stol., kasneje taborska cerkev in leta 1765 prezidana. Med drugo svetovno vojno močno poškodovana. Sestavljajo jo zvonik nad vhodnim fasadnim delom, širša ladja in ožji pravokotni prezbiterij.
Datacija enote: 16. stol., tretja četrtina 18. stol., 1765
 
LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE
Naselje: LOGATEC
Občina: LOGATEC
Lokacija: Cerkev stoji v zaselku Dolenji Logatec, južno pod Taborom.
 
PRISTOJNOSTI
Območna enota:  ZVKD Ljubljana
 
 
Vir:Register kulturne dediščine: http://rkd.situla.org/?uid=2375, 27. 5. 2013