Na podlagi 30. člena v povezavi z 32. členom Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14) ter 43. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 97/10) izdajam naslednji

PROGRAM DELA NA PODROČJU ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI
V OBČINI LOGATEC V LETU 2016

 

Letni načrt ZRP je razdeljen na 2 sklopa, opisni organizacijski plan dela in finančni načrt porabe po postavkah, in sicer:

A. načrt dela na organizacijskem področju, usposabljanju, načrtovanju

B. Načrt nabav in podrobno razdelitev porabe sredstev po postavkah

A. Načrt dela (splošno – dela službe za zaščito in reševanje občine):

1. V januarju se bo sestal štab CZ in sprejel nekaj ključnih sklepov glede dopolnilnega usposabljanja po novem (v pregledu v pravni službi) Pravilniku o sofinanciranju dopolnilnih in specialnih usposabljanj v sistemu ZRP občine Logatec, ki so lokalnega pomena.

2. Izvedena bo nabava osebne zaščitne opreme za organizirane enote ZRP, ki jih nismo uspeli opremiti v 2015 ter tudi skupinske zaščitno-reševalne opreme (radijske postaje, protiopolavne baraže).

3. Izvedena bo nadgradnja vozila Ford Ranger z multifunkcionalnem modularnem boksu v tovornem delu.

4. Do nadalnjega oz. vsaj do konca pomladi bo še vedno organizirano dežurstvo za pomoč pri oskrbi migrantov tako v Nastanitvenem centru Logatec in za pomoč na Vrhniki.

5. Spomladi bodo izvedena dopolnilna usposabljanja za vse štabe v sistemu štabnega vodenja občine Logatec
6. V zimsko/spomladanskem delu bosta pripravljena in sprejeta 2 načrta zaščite in reševanja (za potres in za jedrsko nesrečo), obenem v pričakovanju inšepkcijskega nadzora v 1. trimesečju.

7. Nabaljeno bo plovilo za reševanje ob poplavah.

8. Pred poletnimi počitnicami bo izvedena skupna vaja sistema zaščite, reševanja in pomoči občine Logatec (predvidoma 1. teden v juniju 2016) – letošnjo temo določi štab CZ.

9. Izvedena bodo usposabljanja po prej omenjenem pravilniku (vrsto bo določil sklep štaba CZ in tudi višino posameznega sofinanciranja).

10. Ob koncu poletja bo izvedena preventivna akcija med otroki osnovnih šol na temo “pripravljenosti na nesreče ter osebne in vzajemne pomoči”, ki se bo končala oktobra z nagradnim kvizom.

11. Pomagali bomo PGD Laze-Jakovica pri dobavi vozila GV GP-1.

12. Spremljali bomo napredovanje nabave gasilskih vozila PGD Vrh Sv. Treh Kraljev in PGD Medvedje Brdo.

13. Izvedli bomo večkratno preverjanje slišnosti radijskega signala po občini s pomočjo DMR repetitorja.

14. Izvedli bomo remont mobilne kuhinje (poljske kuhinje za potrebe ZRP).

15. Redno bomo spremljali in se udeleževali sej organov gasilske zveze Logatec.

16. Sodelovali pri uporabi ICZR enota Logatec.

17. Sodelovali s sosednjimi občinami in sprejeli medobčinski sporazum o medsebojni pomoči v primeru večjih naravnih ali drugih nesreč.

18. Spremljati in koordinirati delo javne gasilske službe.

19. V letu 2016 se bo štab CZ sestal: januarja, maja, septembra, decembra.

B. Načrt nabav in proračunskih izdatkov (konkretno):

1. Sofinanciranje osnovnega delovanja društev, ki so vključene kot enote ZiR (poraba postavke 07014)
1.1. enota bolničarjev: 2.500 €
1.2. enota jamarjev: 2.500 €
1.3. enota kinologov: 2.500 €
1.4. enota tabornikov: 2.500 €
1.5. enota skavtov: 2.500 €
1.6. enota KLŠ: 1.000 € (če se bodo želeli vključiti aktivno v sistem)
1.7. enota SSK Logatec – transport in TRE: 2.500 €

2. Sofinanciranje posebnih oz. dodatnih usposabljanj po novem Pravilniku – po razpisu (poraba postavke 07014) v višini max. 4.500 €

3. Nabava osebne zaščitne opreme (za vse enote, ki še niso opremljene, poraba postavke 07015) v višini max. 10.000 €

4. Nabava splošne opreme CZ (skupinska oprema – poraba postavke 07003):
4.1. Nabava 10 + 2 digitalnih radijskih postaj: 5.500 €
4.2. Stroški delovanja štaba CZ in sistema ICS: 1.700 €

5. Skupinska zaščitna oprema – zahtevna (poraba postavke 07015)
5.1. Izdelava nadgradnje Ford Ranger: 10.000 €
5.2. Nabava plovila za poplave: 6.500 €
5.3. nabava protipoplavnih baraž: 3.500 €

6. Delovanje vodenja, vaje CZ, tekoči stroški (poraba postavke 07016)
6.1. Vaja CZ: 1.500 €
6.2. Plačilo pripravljenosti po pogodbi: 2.300 €
6.3. Plačilo refundacij in zavarovanj: 3.200 €

Evalvacijo plana dela ZRP v letu 2016 bo izvedel štab Civilne zaščite na zadnji seji leta, konec decembra 2016.

Poveljnik CZ Logatec

Boštjan RUPNIK

 

Župan

Berto MENARD