KS HOTEDRŠICA
Hotedršica 64, 1372 Hotedršica

predsednik: Franc Nagode
namestnica predsednika: Darja Merlak
člani: Boštjan Rupnik, Bogdan Bošnjak, Cveto Brenčič, Silvo Nagode, Marko Rupnik

(v fotografiji se skriva prostorska fotografija)

Krajevna skupnost Hotedršica obsega:

Hotedršica
Gručasto naselje leži ob cesti Kalce-Godovič. Nastalo je na kraškem ravniku. Ob naselju teče potok Hotenjka, ki ponika v požiralnike na jugozahodnem robu naselja. Zaradi naplavin so zemljišča v bližini vasi primerna za poljedelstvo. Na dolomitnem Rovtarskem hribovju nad vasjo so travniki, v večjem delu ravnika pa iglasti gozdovi. V starem delu naselja stoji župnijska cerkev sv. Janeza Krstnika. Naselje pa se z novimi hišami širi na dolomitna pobočja proti vasi Ravnik.

Novi svet
Razloženo naselje samotnih kmetij leži na gozdnih jasah Hotenjskega podolja, jugozahodno od ceste Kalce – Hotedršica, kamor seže severovzhodni rob Hrušice. V okolici prevladuje močno zakrasel in gozdnat vrtačast svet s številnimi manjšimi jamami in brezni. Po ustnem izročilu naj bi Novi Svet ustanovila Marija Terezija, in sicer na prošnjo hotenjskih pastirjev, ki so prosili za dovoljenje, da si v gozdnatem predelu med Kalcami in Godovičem naredijo domove. Marija Terezija naj bi ob tem primeru izrekla: “Če zmorete tukaj živeti, pa si naredite novi svet zase.”

Ravnik pri Hotedršici
Ravnik pri Hotedršici je razloženo naselje z gručastim jedrom, ki leži na jugozahodnem delu Rovtarskega hribovja.
Posamezne domačije so preurejene v počitniške hišice. Slabo rodovitna plitva prst na dolomitu je primerna le za travnike in pašnike, ki so podlaga za živinorejo.
Na vrhu vzpetine (674 m) stoji cerkev sv. Barbare.

Žibrše
Žibrše so naselje samotnih kmetij, raztresenih po slemenih in dolomitnem grapastem svetu v južnem delu Rovtarskega hribovja.
Naselje leži med Hotedršico in Logatcem, v porečjih ponikalnic Logaščice in Hotenjke. Ob potoku Reka in ob Črnem potoku so številni mlini in zajetja za logaški vodovod.
Na plitvih dolomitnih tleh prevladujejo travniki in pašniki. Njiv skoraj da ni. Precej vaščanov dela v Logatcu. V zadnjem času je tu zraslo več počitniških hiš.