Na obravnavanem območju naselja Laze trenutno ni urejenega kanalizacijskega omrežja. Objekti odvajajo komunalne odpadne vode v greznice, odvajanje meteornih voda pa se rešuje z lokalnim ponikanjem na lastnikovih zemljiščih. Neurejena kanalizacija povzroča težave, kot so smrad, nevarnost okužb, potencialno onesnaževanje vodotokov in podzemnih voda.

Z izvedbo projekta bo omogočen priključek gospodinjstev na urejen sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda, s tem bo zagotovljena boljša kakovost bivanja prebivalcev, višji standard komunalnih storitev ter povečano zdravstveno zdravstvo oseb. Izgradnja kanalizacijskega sistema s čistilno napravo je nujna tudi z vidika varovanja narave, saj obravnavano območje leži na kraškem ozemlju, ki je še posebej občutljivo na potencialno onesnaženje vodonosnikov.

Z izvedbo investicije bo zgrajen sanitarni kanalizacijski sistem v dolžini približno 4.450 m, zgrajena bo čistilna naprava z zmogljivostjo 300 PE, projekt zajema tudi izgradnjo 5 črpališč.

S terminskim planom izvedbe del je določeno, da se bodo vsa dela zaključila do konca septembra 2016. Po končani gradnji bo kanalizacijsko omrežje preneseno v upravljanje Komunalnemu podjetju Logatec d.o.o.

Program opremljanja je akt, ki ga občina sprejme v obliki odloka, s katerim določa in usklajuje dejavnosti v zvezi z opremljanjem zemljišč s komunalno opremo, ob upoštevanju finančne konstrukcije posamezne investicije iz načrta razvojnih programov občinskega proračuna. Program opremljanja je izdelan za območje stavbnih zemljišč v naselju Laze. Predmet programa opremljanja je izgradnja nove komunalne opreme – kanalizacije s čistilno napravo.


Kaj je komunalni prispevek?
Komunalni prispevek je plačilo sorazmernega dela dejanskih stroškov na območju opremljanja zemljišč s komunalno opremo, ki ga zavezanec plača občini.

Kako se porabi komunalni prispevek?
Komunalni prispevek je namenski prihodek in ga je občina dolžna porabiti izključno za izgradnjo nove komunalne opreme.

Zakaj občina zaračuna komunalni prispevek?
Dolžnost občine, da odmeri komunalni prispevek, nalaga Zakon o prostorskem načrtovanju.

Kolikokrat se plača komunalni prispevek?
Odmera komunalnega prispevka je enkratno povračilo sorazmernega dela stroškov na območju gradnje za določeno vrsto komunalne opreme.

Kdo je zavezanec za plačilo komunalnega prispevka?
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.

Podlage za izdelavo programa opremljanja
Pravne podlage za pripravo in sprejem programa opremljanja so:

– Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 109/12, 14/15 – ZUUJFO; v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt), ki določa, da se opremljanje zemljišč izvaja na podlagi programa opremljanja in da program opremljanja sprejme občinski svet z odlokom, ter opredeljuje komunalni prispevek.

– Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Ur. list RS, št. 80/07; v nadaljnjem besedilu: Uredba), ki določa vsebino programa opremljanja, podlage za odmero komunalnega prispevka in da mora biti program opremljanja sprejet v obliki odloka.

– Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur. list RS, št. 95/07, v nadaljnjem besedilu: Pravilnik), ki opredeljuje podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka.

 -Statut Občine Logatec (Logaške novice, št. 1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo), ki opredeljuje, da občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine ter sprejema mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo koristi občine.

 

Podatki o obstoječih in predvidenih objektih ter stavbnih zemljiščih

Skupna površina obračunskega območja z oznako OBO_K_3, ki ga obravnava Programa opremljanja znaša 222.566,84 m2 in zajema površino vseh že zazidanih stavbnih zemljišč ter površino stavbnih zemljišč, na katerih je mogoče v skladu z Občinskim prostorskim načrtom še graditi. V naselju Laze, oz. na območju obračunskega območja je prostora še za približno 40 objektov, katerih ocenjena neto tlorisna površina znaša 10.000,00 m2. Podatke o neto tlorisnih površinah obstoječih objektov, ki bodo predmet odmere komunalnega prispevka, smo pridobili iz Registra nepremičnin, ki ga vodi Geodetska uprava RS in znaša 18.131,70 m2. Skupna neto tlorisna površina obstoječih in predvidenih objektov na obračunskem območju tako znaša 28.131,70 m2.

Za odmero komunalnega prispevka oz. za izračun njegove višine, se podatke o neto tlorisnih površinah obstoječih objektov in stavbnih zemljiščih povzame iz Registra nepremičnin, ki ga vodi Geodetska uprava RS. Pri obstoječih objektih parcela objekta običajno ni določena, zato se v skladu z drugim odstavkom 5. člena Pravilnika upošteva površina stavbišča, pomnožena s faktorjem 1,5.

Z odlokom so določeni obračunski stroški opremljanja nove komunalne opreme in preračun obračunskih stroškov na m2 parcele in m2 neto tlorisne površine objekta.

S programom opremljanja je opredeljeno eno obračunsko območje z oznako OBO_K_3 – Kanalizacija Laze, v katerega so zajeta stavbna zemljišča na katerih že stojijo objekti ali na katerih je še možna gradnja objektov in so v skladu s projektno dokumentacijo tisti objekti, ki imajo možnost priključevanja na novo zgrajeno komunalno opremo oz. njegovo uporabo.

S podrobnejšimi merili so opredeljena razmerja med upoštevanjem merila parcele in merila neto tlorisne površine ter opredeljeni so faktor dejavnosti in oprostitve.


Informativni preračun komunalnega prispevka

Kot izhaja iz Uredbe in Pravilnika je višina odmerjenega komunalnega prispevka odvisna od velikosti parcele, neto tlorisne površine objekta in faktorja dejavnosti. Iz tega izhajajo sledeči preračuni:

objekt

A

B

C

Č

D

podatki povzeti iz evidence Geodetske uprave RS

površina parcele objekta

(stavbišče x 1,5)

136,5 m2

223,5 m2

226,5 m2

198,0 m2

270,0 m2

neto tlorisna površina

 objekta

156,6 m2

200,1 m2

265,1 m2

323,0 m2

455,20 m2

INFORMATIVNI IZRAČUN LAZE OBO_K_3 (II. obrav.)

926,29 €

1.198,62 €

1.566,67 €

1.884,99 €

2.653,73 €

 

Kako si sam izračunam višino kumunalnega prispevka?

Informativno višino komunalnega prispevka, v višni, ki je predvidena s predlogom odloka pripravljenim za II. obravnavo na seji Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo 21.6.2016, si lahko izračunate v datoteki, ki je na dnu tega odstavka. Podatki, ki jih mora posameznik vnesti so: – neto tlorisna površina objekta, velikost gradbene parcele in faktor dejavnosti. Izračun je informativne narave, pripravljen na podlagi predloga odloka za sprejem.

– Tabela – informativni izračun komunalnega prispevka Laze (po predlogu odloka za II. obravnavo)

Občinska uprava