Številka: 671-4/2015-2
Datum: 14. 4. 2015

Naročnik: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 a, 1370 Logatec v skladu z 20. in 29. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/10 in 75/12, 47/13–ZDU-1G, 50/14 in 90/14–ZDU-1I) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) objavlja javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem

I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb:
Občina Logatec, Tržaška cesta 50 a, 1370 Logatec.
Postopek javnega zbiranja ponudb vodi Komisija Občine Logatec, Tržaška cesta 50 a, 1370 Logatec (v nadaljevanju pristojna komisija).

II. Vrsta pravnega posla:
Oddaja stvarnega premoženja v najem.

III. Predmet javnega zbiranja ponudb:
Predmet oddaje v najem je bazen na naslovu IOC Zapolje III 5, Logatec:
idealni delež do 953/6281 nepremičnin:
– ID znak 2017-328/2-0; parcela št. 328/2 k.o. 2017 – Dolenji Logatec (ID 1235081), 
– ID znak 2017-328/22-0; parcela št. 328/22 k.o. 2017 – Dolenji Logatec (ID 4593466),
ki izhajajoč iz etažnega načrta za poslovno stavbo na naslovu IOC Zapolje III 5, Logatec predstavlja: 
a) naslednje dele poslovne stavbe na naslovu IOC Zapolje III 5, Logatec:
– prostor za strojnico bazena v 1. etaži poslovne stavbe v izmeri 85 m2, v etažnem načrtu opredeljen kot: posamezni del št. 3 v stavbi št. 2085 k.o. 2017 – Dolenji Logatec, 
– bazen v 2. etaži poslovne stavbe, v etažnem načrtu opredeljen kot: posamezni del št. 12 v stavbi št. 2085 k.o. 2017 – Dolenji Logatec v izmeri 57,70 m2; posamezni del št. 13 v stavbi št. 2085 k.o. 2017 – Dolenji Logatec v izmeri 156,00 m2, posamezni del št. 14 v stavbi št. 2085 k.o. 2017 – Dolenji Logatec v izmeri 72,10 m2; posamezni del št. 15 v stavbi št. 2085 k.o. 2017 – Dolenji Logatec v izmeri 70,60 m2; posamezni del št. 16 v stavbi št. 2085 k.o. 2017 – Dolenji Logatec v izmeri 69,20 m2; posamezni del št. 17 v stavbi št. 2085 k.o. 2017 – Dolenji Logatec v izmeri 66,30 m2; posamezni del št. 18 v stavbi št. 2085 k.o. 2017 – Dolenji Logatec v izmeri 94,80 m2; posamezni del št. 19 v stavbi št. 2085 k.o. 2017 – Dolenji Logatec v izmeri 61,80 m2; posamezni del št. 20 v stavbi št. 2085 k.o. 2017 – Dolenji Logatec v izmeri 55,50 m2; posamezni del št. 21 v stavbi št. 2085 k.o. 2017 – Dolenji Logatec v izmeri 55,60 m2; posamezni del št. 22 v stavbi št. 2085 k.o. 2017 – Dolenji Logatec v izmeri 55,60 m2 ter posamezni del št. 23 v stavbi št. 2085 k.o. 2017 – Dolenji Logatec v izmeri 57,00 m2,
b) ustrezni delež na skupnih prostorih in napravah poslovne stavbe na naslovu IOC Zapolje III 5, Logatec ter na pripadajočem funkcionalnem zemljišču in zunanjem parkirišču parc. št. 328/2 k.o. Dolenji Logatec, ki služi poslovni stavbi za njeno redno rabo (v nadaljevanju: nepremičnina).
Lastnik nepremičnine: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 a, 1370 Logatec.

IV. Informacije in ogled nepremičnine:
Za podrobnejše podatke in informacije glede predmeta javne ponudbe smo dostopni od dne 15. 4. 2015 do dne 30.4.2015, od 9. do 11. ure, na tel. številki: 01 759 06 00.
Ogled nepremičnine bo potekal od dne 20. 4. 2015 do dne 24. 4. 2015. Udeleženci ogleda se morajo predhodno dogovoriti s kontaktno osebo: mag. Nevenko Malavašič, tel.: 01 759 06 10.
Objavo javnega zbiranja ponudb najemodajalec objavlja na spletni strani www.logatec.si.

V. Pogoji najema:
1. Za nepremičnino se sklene najemna pogodba za določen čas treh let z možnostjo podaljšanja.
2. Predmet najema je objekt, ki je namenjen za opravljanje športno rekreacijske dejavnosti.
3. Nepremičnina bo oddana v najem ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna komisija. 
4. Podpis pogodbe: izbranemu ponudniku se najkasneje v roku 8 dni po izbiri pošlje najemna pogodba v podpis. Izbrani ponudnik mora najkasneje v roku 10 dni po prejemu pogodbe le-to podpisati in jo vrniti naročniku. Če se ponudnik v tem roku ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od sklenitve pogodbe in se mu varščina ne vrne. V tem primeru lahko naročnik pošlje v podpis pogodbo naslednjemu najugodnejšemu ponudniku. 
5. Plačilo najemnine (določena s pogodbo): Najemodajalec bo za nepremičnino izstavljal mesečne račune za najemnino do 15. v mesecu za tekoči mesec. Najemnino za prvi obrok najema bo najemnik dolžan poravnati v roku 15 dni od izdaje računa, ki ga bo najemodajalec izstavil po sklenitvi pogodbe (položena varščina se poračuna pri prvi najemnini).

VI. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb za oddajo nepremičnin v najem:
1. Ponudbe lahko predložijo samostojni podjetniki posamezniki ali pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini 500 EUR na transakcijski račun Občine Logatec, št.: 01 264 01 0000 1228, sklic 00 714100.
2. Popolna pisna ponudba mora vsebovati: naziv ponudnika, njegov točen naslov, matično številko, telefonsko številko in elektronski naslov, poleg tega pa mora izpolnjevati tudi naslednje Pogoje za oddajo ponudbe:
– dokazilo o usposobljenosti za opravljanje dejavnosti: izpisek iz registra, pridobljene licence, povezane z dejavnostjo;
– reference in izkušnje z upravljanjem javnih kopališč (tehnično in ekonomsko znanje);
– razpolaganje s kadrom (reševalci iz vode, receptorji, učitelji plavanja, …) za opravljanje dejavnosti (pogodbe o zaposlitvi ali sodelovanju);
– izjava, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, v stečaju ali likvidacijskem postopku, ali drugem postopku, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; 
– izjava, da ponudnik ni bil obsojen za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem ali zaradi takega prestopka ni bil pravnomočno obsojen; 
– potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko transakcijskega računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine.

Dokazila
– izpis podatkov iz Poslovnega registra;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih s strani DURS-a;
– dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih: potrdilo o solventnosti pri banki, ki vodi TRR;
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema pogoje najema;
– navedbo veljavnosti ponudbe oz. vezanosti ponudnika na dano ponudbo (ponudba mora veljati najmanj 60 dni od oddaje ponudbe).

Program
– ponujena mesečna višina najemnine;
– cenik z veljavnostjo najmanj eno leto od sklenitve pogodbe;
– obratovalni čas (sezonski, tedenski, dnevni); 
– program dejavnosti, ki se bodo odvijale v plavalnem bazenu ter drugih ugodnostih.

3. V primeru ene ponudbe, ki bo izpolnjevala vse zahteve, bo sklenjena neposredna pogodba. V primeru več ponudb pa bo izvedeno ocenjevanje skladno s sledečimi merili.
Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so: 
– najvišja ponujena cena za najem prostorov 50 % 
– najboljši ponujeni program dejavnosti 30 % 
– dodatne ugodnosti (višina vstopnine in podobno) 20 %

Komisija lahko:
– pozove vse ponudnike, katerih ponudbe bodo izpolnjevale vse zahteve, k oddaji nove ponudbe ali
– opravi s ponudniki, katerih ponudbe bodo izpolnjevale vse zahteve, dodatna pogajanja.

 

VII. Postopek:
1. Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 a, 1370 Logatec do vključno dne 30. 4. 2015 do 12. ure. Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: “NE ODPIRAJ, ponudba za najem nepremičnine, št. 671-4/2015«. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
2. Pri izbiri bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje.
3. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v osmih dneh po izbiri.
4. Ponudniku, ki ne bo izbran, bo vrnjena varščina brez obresti, v 15 dneh po izboru ponudnikov.

 

VIII. Ustavitev postopka:
Pristojna komisija lahko s soglasjem predstojnika postopek javnega zbiranja ponudb za oddajo v najem ustavi vse do sklenitve pravnega posla.

 

IX. Pravila javne ponudbe:
Javna ponudba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14 in 90/14–ZDU-1I), Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14).

 

X. Kraj in čas javnega odpiranja prejetih ponudb
Odpiranje ponudb bo potekalo v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta 50 a, 1370 Logatec, in sicer 4. 5. 2015 z začetkom ob 10. uri.

XI. Dodatna pojasnila
Za vse informacije v zvezi z javnim razpisom se obrnite na uradno osebo mag. Nevenko Malavašič, osebno, preko elektronskega naslova: nevenka.malavasic@logatec.si ali po telefonu na številko 01/7590 610.

 

Berto MENARD, l.r.
ŽUPAN