Javno naznanilo o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in poziv k napovedi sprememb podatkov v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Logatec za leto 2019 (Logaške novice, št. 12/18 (str. 6))

 

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, na podlagi 218 c. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13, 19/15) objavlja

Javno naznanilo
o razgrnitvi podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in poziv k napovedi sprememb podatkov v zvezi z odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Logatec za leto 2019

I.

(1) Javni poziv je namenjen vsem zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Logatec za leto 2019.

(2) Podatki, ki vplivajo na odmero nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča in nezazidanega stavbnega zemljišča ter podatki o zavezancih, bodo razgrnjeni (na vpogled zavezancem) v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec – soba št. 126.

(3) Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča lahko pregledujejo podatke in nanje podajo pripombe v času uradnih ur: ponedeljek, torek od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 15.00, sreda od 8.00 do 12.00 in od 13.00 do 17.00 ter petek: 8.00 do 13.00 Pripombe je mogoče poslati tudi pisno na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec.

II.

(1) Zavezanci so Občini Logatec dolžni do vključno 25. 1. 2019 sporočiti tudi vsako spremembo zavezanca in spremembe ostalih podatkov, pomembnih za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2019.

(2) Spremembe in obvestila, ki so pomembna za odmero nadomestila, so:
sprememba zavezanca, sprememba vrste dejavnosti ali namembnosti prostora, objekta ali zemljišča, sprememba poslovne ali stanovanjske površine, sprememba stalnega prebivališča oziroma naslova zavezanca, kjer sprejema poštne pošiljke, podatki potrebni za oprostitev plačila nadomestila in podobno.

(4) Če zavezanec nastalih sprememb ne sporoči, se za odmero uporabijo podatki, s katerimi razpolaga občinska uprava, ali se lahko pridobijo brez sodelovanja zavezanca (vpogled v uradne evidence).

III.

(1) Zavezanci spremembe sporočajo Občini Logatec s pisno in podpisano vlogo. Vlogi je potrebno priložiti dokazila. Vloga se lahko vloži po pošti na naslov Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, na elektronski naslov obcina.logatec@logatec.si ali osebno, z vložitvijo v sprejemni pisarni Občine Logatec.

Vloga je lahko prosto napisana. Obrazec vloge, za pomoč strankam, pa je na voljo v sprejemni pisarni Občine Logatec ali spletni strani občine: za občane >> vloge in obrazci >> okolje in prostor >> Napoved podatkov za odmero NUSZ.

 

Številka: 422-51/2018-2
Datum: 27. 11. 2018

 

Berto Menard, l.r.
Župan