Na podlagi 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) Občina Logatec s tem

Javnim naznanilom obvešča javnost o javni razgrnitvi elaborata lokacijske preveritve

I.
Občina Logatec naznanja javno razgrnitev elaborata lokacijske preveritve skupaj s pobudo investitorja, Lonstroff d. o. o., ki želi odstopiti od prostorskih izvedbenih pogojev (v nadaljnjem besedilu: elaborat).

II.
Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno od 3. 9 2018 do 21. 9. 2018, v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 13. ure.

Gradivo iz prejšnje točke bo v obdobju iz prejšnjega odstavka javno razgrnjeno tudi tukaj.

III.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na elaborat. Pripombe in predloge se lahko poda do vključno 21. 9. 2018 ustno na zapisnik, pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, se pošlje na naslov Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec ali na elektronski naslov obcina.logatec@logatec.si, pri čemer se pod »zadeva« navede Pripombe na elaborat.

Občina Logatec bo preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na oglasni deski ter na spletni strani občine http://www.logatec.si.

Pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih podatkov se šteje, da je dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču, ki bo objavljeno na zgoraj naveden način. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki, ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Številka: 3502-42/2018-11
Datum: 22. 8. 2018

Berto Menard l. r.
ŽUPAN