Občina Logatec obvešča o Javnem naznanilu javne razgrnitve sprememb in dopolnitev OPN po kratkem psotopku, ki bo potekala od 17. 4. 2023 do 4. 5. 2023. 

Vsebina sprememb in dopolnitev je:

– Odpravi se očitne pisne in tehničnih napake v grafičnem delu OPN, ki so nastale med postopkom in so razvidne iz spisne dokumentacije;
– Uskladi se namensko rabo prostora s pravnomočnimi ugotovitvenimi odločbami za krčitev gozda do 0,5 ha v skladu s predpisi, ki urejajo gozdove;
– Uskladi se namensko rabo s sprejetimi sklepi o lokacijski preveritvi zaradi ohranjanja posamične poselitve, kjer se preoblikuje ali spremeni obseg stavbnih zemljišč.

Javno naznanilo

Gradivo: https://logatec.si/index.php/predpisi/predlogi-predpisov/opn/6140-obcinski-prostorski-nacrt-spremembe-in-dopolnitve-kratek-postopek

NE GRE ZA REDNI POSTOPEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN, V KATEREGA SO VKLJUČENE RAZVOJNE POBUDE OBČANOV. V OMENJENEM REDNEM POSTOPKU SO NA PRISTOJNO MINISTRSTVO POSREDOVANE VSE POBUDE, KI POSEGAJO NA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA, PO PREJEMU ODGOVORA PA BO PRIPRAVLJEN OSNUTEK OPN.