Na Portalu javnih naročil je pod številko objave JN11746/2012 objavljeno javno naročilo »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE (1. SKLOP); KANALIZACIJSKI SISTEM V OBČINI LOGATEC«.

Vabimo vas, da predložite ponudbo v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije javnega naročila »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE (1. SKLOP); KANALIZACIJSKI SISTEM V OBČINI LOGATEC« objavljenega na Portalu javnih naročil dne 30.10.2012 št. objave JN11746/2012.

Rok za predložitev ponudbe je najkasneje do 6. 12. 2012 do 09.00 ure na naslov naročnika Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, SI – 1370 Logatec.

Operacijo izgradnje kanalizacijskega sistema in čistilne naprave delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostne usmeritve: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.

Javni upravičeni stroški se sofinancirajo v razmerju EU-Kohezijski sklad: Slovenska udeležba, 85:15.

 

1. SANITARNA KANALIZACIJA KALCE – GORNJI LOGATEC
Priponka vsebuje (zip, 3,77 MB):
Situacija kanalizacije – zbirnik; Kalce-G.Logatec (Grad) Kanal K-1 (1-del)
Situacija kanalizacije – zbirnik; Kalce-G.Logatec – Kanal K-1 (2-del)
Situacija kanalizacije – zbirnik; Tabor – ljudska šola – Sodnija

2. SANITARNA KANALIZACIJA KALCE
Priponka vsebuje (zip, 3,59 MB):
Situacija Sanitarna kanalizacija Kalce – JZ
Situacija Sanitarna kanalizacija Kalce – SV

3. SANITARNA PODTLAČNA KANALIZACIJA MARTINJ HRIB
Priponke vsebujejo:
Pregledna Situacija
Podtlačna postaja – Gradbeni del in situacija
Podtlačna postaja – Montažna shema
Dimenzioniranje podtlačne postaje
Situacija tras podtlačnih vodov z jaški – list 1
Situacija tras podtlačnih vodov z jaški – list 2
Situacija tras podtlačnih vodov z jaški – list 3
Vzdolžni profili – list 1
Vzdolžni profili – list 2
Vzdolžni profili – list 3
Vzdolžni profili – list 4
Vzdolžni profili – list 5
Vzdolžni profili – list 6
Detajl priključka podtlačnega jaška
Detajl višinskega skoka
Situacija monitoringa