24. januar 2019

Spoštovani,

obveščamo vas, da je naročnik skladno s prvim odstavkom 90. člena ZJN-3, ustavil postopek oddaje javnega naročila Ureditev gospodarske javne infrastrukture v naselju Strmica, pod št. objave na Portalu javnih naročil JN008468/2018-W01. 

——-

Naročnik Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisna dokumentacija), predložijo svojo ponudbo za javno naročilo z naslovom Ureditev javne infrastrukture v naselju Strmica, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 10.12.2018 pod številko objave JN008468/2018-W01.

Potencialni ponudniki morajo morebitna vprašanja povezana z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila posredovati preko Portala javnih naročil do vključno 18. 1. 2019 do 9.00 ure. Odgovori na postavljena vprašanja bodo posredovani preko Portala javnih naročil do 10. 1. 2019 do 15.00 ure.

Ponudniki morajo ponudbo oddati elektronsko in sicer v informacijski sistem e-JN, na naslednji povezavi. Ponudba se šteje pravočasno oddana, če jo naročnik prejeme preko sistema e-JN najkasneje do 18. 01. 2019 do 9.00 ure.

Pomembno: Ponudniki morajo predložiti zavarovanje za resnost ponudbe skladno z navodili in mora prispeti na naslov naročnika do 18. 01. 2019 do 9.00 ure. Ponudniki lahko zavarovanje za resnost ponudbe ali pošljejo po pošti ali jo prinesejo v sprejemno pisarno naročnika (Upravni center Logatec, I. nadstropje). Naročnik ne bo upošteval nobene druge dokumentacije, ki bi jo ponudniki oddali poleg zavarovanja za resnost ponudbe. 

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN s pričetkom 18. 1. 2019 ob 9.05 uri.

Objava PJN.rar

Ponudbeni predračun GJI Strmica 

Obrazec referenčno potrdilo

 

Dopolnitev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila 
Obveščamo ponudnike, da je bil na Portalu javnih naročil, dne 19. 12. 2018, pod številko objave JN008468/2018-K01, objavljen popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila »Ureditev javne infrastrukture v naselju Strmica«. Popravek dokumetnacije v zvezi z oddajo javnega naročila se nahaja v priloženi datoteki.

Dopolnitev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila 
Obveščamo ponudnike, da je bil na Portalu javnih naročil, dne 20. 12. 2018, pod številko objave JN008468/2018-K02, objavljen popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila »Ureditev javne infrastrukture v naselju Strmica«. Popravek dokumetnacije v zvezi z oddajo javnega naročila se nahaja v priloženi datoteki.

Dopolnitev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila 
Obveščamo ponudnike, da je bil na Portalu javnih naročil, dne 03. 01. 2019, pod številko objave JN008468/2018-K03, objavljen popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila »Ureditev javne infrastrukture v naselju Strmica«. Popravek dokumetnacije v zvezi z oddajo javnega naročila se nahaja v priloženi datoteki.

Podaljšanje roka za oddajo ponudb ter dopolnitev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila 
Obveščamo ponudnike, da je bil na Portalu javnih naročil, dne 14. 01. 2019, pod številko objave JN008468/2018-K04, objavljen popravek rok za oddajo ponudbe, ter dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila »Ureditev javne infrastrukture v naselju Strmica«. Nov rok za posredovanje vprašanj na Portalu javnih naročil je 16. 01. 2019, do 9:00, rok za oddajo ponudb pa je 25. 01. 2019, do 9:00. Popravek dokumetnacije v zvezi z oddajo javnega naročila se nahaja v priloženih datotekih.
– Popravljen obrazec st. 10
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila-popravek 11.01.2019
Ponudbeni predracun-popravljen 03.01.2019