Naročnik Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisna dokumentacija), predložijo svojo ponudbo za javno naročilo z naslovom Rekonstrukcija lokalne ceste Hleviše – Hlevni vrh, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 20. 6. 2019 pod številko objave JN004303/2019-W01 

Potencialni ponudniki morajo morebitna vprašanja povezana z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila posredovati preko Portala javnih naročil do vključno 28. 6. 2019 do 9.00 ure. Odgovori na postavljena vprašanja bodo posredovani preko Portala javnih naročil do 28. 6. 2019 do 15.00 ure.

Ponudniki morajo ponudbo oddati elektronsko in sicer v informacijski sistem e-JN, na naslednji povezavihttps://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=10709 . Ponudba se šteje pravočasno oddana, če jo naročnik prejeme preko sistema e-JN najkasneje do 11. 07. 2019 do 9.00 ure.

Pomembno: Ponudniki morajo predložiti zavarovanje za resnost ponudbe skladno z navodili in mora prispeti na naslov naročnika do 11. 7. 2019 do 9.00 ure. Ponudniki lahko zavarovanje za resnost ponudbe ali pošljejo po pošti ali jo prinesejo v sprejemno pisarno naročnika (Upravni center Logatec, I. nadstropje). Naročnik ne bo upošteval nobene druge dokumentacije, ki bi jo ponudniki oddali poleg zavarovanja za resnost ponudbe. 

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN s pričetkom 11. 7. 2019 ob 9.05 uri.

 

Razpisna dokumentacija

 

Doplnitev razpisne dokumentacije za pojasnilo vprašanj: Zbirna situacija komunalnih vodov.

 

Dokumentacija