Naročnik Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom, predložijo svojo ponudbo za javno naročilo z naslovom Modernizacija lokalne ceste LC 226121 Rovte – Podlipa od km 1,250 do km 3,820, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 22. 5. 2017, pod številko objave JN005230/2017-W01.

Potencialni ponudniki morajo morebitna vprašanja povezana z razpisno dokumentacijo naslavljati na Portal javnih naročil do vključno 31. 5. 2017 do 9.00 ure, preko katerega bodo posredovani tudi odgovori (kot je navedeno v razpisni dokumentaciji).

Rok za predložitev ponudbe je najpozneje do torka 6. 6. 2017 do 9.00 ure na sedežu naročnika Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, prvo nadstropje.