Naročnik Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisna dokumentacija), predložijo svojo ponudbo za javno naročilo z naslovom Izvedba gradnje Poslovilna vežica Medvedje Brdo, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 28. 8. 2018 pod številko objave JN005912/2018-W01.

Potencialni ponudniki morajo morebitna vprašanja povezana z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila posredovati preko Portala javnih naročil do vključno 18. 9. 2018 do 9.00 ure. Odgovori na postavljena vprašanja bodo posredovani preko Portala javnih naročil do 18. 9. 2018 do 15.00 ure.

Ponudniki morajo ponudbo oddati elektronsko in sicer v informacijski sistem e-JN, na naslednji povezavi. Ponudba se šteje pravočasno oddana, če jo naročnik prejeme preko sistema e-JN najkasneje do 25. 9. 2018 do 9.00 ure.

Pomembno: Ponudniki morajo predložiti zavarovanje za resnost ponudbe skladno z navodili in mora prispeti na naslov naročnika do 25. 9. 2018 do 9.00 ure. Ponudniki lahko zavarovanje za resnost ponudbe ali pošljejo po pošti ali jo prinesejo v sprejemno pisarno naročnika (Upravni center Logatec, I. nadstropje). Naročnik ne bo upošteval nobene druge dokumentacije, ki bi jo ponudniki oddali poleg zavarovanja za resnost ponudbe.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN s pričetkom 25. 9. 2018 ob 9.05 uri.

 

Obveščamo ponudnike, da je bila na Portalu javnih naročil, dne 31. 8. 2018, objavljen odgovor na zastavljeno vprašanje glede shem vrat in oken. 

Sheme vrat in oken