Naročnik Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi ponudnike, da v skladu s postopkom in pogoji, določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisna dokumentacija), predložijo svojo ponudbo za javno naročilo z naslovom GOI dela pri izgradnji poslovilne vežice Rovte, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 27. 3. 2018, pod številko objave JN001970/2018-W01.

Potencialni ponudniki morajo morebitna vprašanja povezana z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila posredovati preko Portala javnih naročil do vključno 6. 4. 2018 do 10.00 ure. Odgovori na postavljena vprašanja bodo posredovani preko Portala javnih naročil do 9. 4. 2018 do 12.00 ure.

Rok za predložitev ponudbe je najpozneje do četrtka 12. 4. 2018 do 9.00 ure na sedežu naročnika Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, prvo nadstropje.
Javno odpiranje ponudb bo potekalo v prostorih naročnika dne 12. 4. 2018 ob 10.00 uri. Po odpiranju ponudb bo naročnik z vsemi ponudniki izvedel pogajanja o ceni.