Številka: 430-2/2015-1
Datum: 9. 7. 2015

Občina Logatec na podlagi prvega odstavka 6. člena Odloka o oglaševanju in plakatiranju na javnih oglasnih mestih v občini Logatec (Logaške novice, št. 7-8/13) objavlja

Javni razpis za pridobitev pravice uporabe lokacij za oglaševanje na nepremičninah v lasti Občine Logatec

1. Predmet javnega razpisa

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi vse zainteresirane ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega razpisa za pridobitev pravice uporabe lokacij za oglaševanje na nepremičninah v lasti Občine Logatec.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo, ki izhajajo iz projektne dokumentacije.

2. Vsebina razpisne dokumentacije

• Povabilo k oddaji ponudbe
• Predmet javnega razpisa
• Pogoji, ki jih mora vsebovati ponudba oziroma jih mora izpolnjevati ponudniki
• Začetek in čas trajanja najemnega razmerja
• Taksna tarifa
• Predložitev in odpiranje ponudb
• Izločitveni faktorji
• Rok v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru
• Odgovorne osebe za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom
• Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije

3. Priloga

Razpisna dokumentacija

Berto Menard
Župan

 

************************************************

Številka: 430-2/2015-2
Datum: 9. 7. 2015

Razpisna dokumentacija

Javni razpis za pridobitev pravice uporabe lokacij za oglaševanje na nepremičninah v lasti Občine Logatec

Vsebina:

1. Povabilo k oddaji ponudbe
2. Predmet javnega razpisa
3. Pogoji, ki jih mora vsebovati ponudba oziroma jih mora izpolnjevati ponudniki
4. Začetek in čas trajanja najemnega razmerja
5. Taksna tarifa
6. Predložitev in odpiranje ponudb
7. Izločitveni faktorji
8. Rok v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru
9. Odgovorne osebe za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom
10. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije

 

1. Povabilo k oddaji ponudbe

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, vabi vse zainteresirane ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega razpisa za pridobitev pravice uporabe lokacij za oglaševanje na nepremičninah v lasti Občine Logatec.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo, ki izhajajo iz projektne dokumentacije.

2. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je postavljanje oziroma namestitev objektov in naprav za oglaševanje na zemljiščih v lasti občine Logatec.

3. Pogoji, ki jih mora vsebovati ponudba oziroma jih mora izpolnjevati ponudniki

Ponudba ponudnika, ki sodeluje na javnem razpisu, mora vsebovati:
– navedbo lokacije za oglaševanje z navedbo parcele, katastrske občine in prostorskih koordinat,
– navedbo vrste objekta za oglaševanje in načrt objekta.

Pogoji za pridobitev dovoljenja za oglaševanje na javnem mestu so :
– da je lokacija za oglaševanje v skladu z OPN in OPPN (povezava na OPN (61. člen),
– da je objekt za oglaševanje v skladu z OPN in OPPN (povezava na OPN, priloga 3,
– da bo ponudnik, izbran na javnem razpisu, pridobil potrebna soglasja za postavitev objekta za oglaševanje,
– da ima stranka poravnane obveznosti do Občine Logatec v zadnjih treh letih,
– da stranka ni postavila objekta za oglaševanje na javnem mestu brez dovoljenja ali pogodbe v zadnjih treh letih,
– da je stranka odstranila objekt za oglaševanje na javnem mestu, ki ni bil postavljen v skladu z določili OPN in OPPN,
– da je stranka odstopila Občini Logatec plakatna mesta za potrebe volilne ali referendumske kampanje.

Izpolnjevanje pogojev iz četrte, pete, šeste in sedme alineje preveri občinska uprava po uradni dolžnosti.

Dovoljenje za oglaševanje na javnem mestu se lahko pridobi po vrstah objektov za dobo petih let, in sicer za:
– velike ploskovne objekte za oglaševanje,
– male ploskovne objekte za oglaševanje,
– svetlobne vitrine,
– volumske objekte za oglaševanje,
– slikovno ali pisno obdelane stene zgradb, površine gradbenih odrov, svetlobne projekcije na stene zgradb ali talne površine,
– slikovno opremo na talnih površinah, konstrukcijskih elementih javne infrastrukture.

V primeru, če za isto lokacijo prispe več ponudb, ki izpolnjujejo zahteve iz javnega razpisa, se izvede licitacija lokacije. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišje nadomestilo za posamezno lokacijo, pri čemer je izklicna vrednost enaka višini predpisane takse. Izbranemu ponudniku na licitaciji pristojni organ izda dovoljenje za oglaševanje, s katerim se določi lokacija za oglaševanje, vrsta objekta za oglaševanje, obdobje oglaševanja, način plačila električne energije za svetlobne objekte za oglaševanje ter z njim sklene posebno pogodbo, s katero določi pogoje in način plačila na licitaciji izglasovanega nadomestila.

Informacije o morebitni licitaciji lokacij bodo predhodno posredovane ponudnikom.

4. Taksna tarifa

Taksna tarifa za objekte za oglaševanje je razvidna v preglednici na naslednji povezavi (Odlok o oglaševanju in plakatiranju na javnih oglasnih mestih v občini Logatec (Logaške novice 7-8/13 – stran 5):
V primeru licitacije lokacij je izklicna vrednost enaka višini predpisane takse.

5. Začetek in čas trajanja najemnega razmerja

Začetek najemnega razmerja je predvidoma septembra 2015 za obdobje petih let.

6. Predložitev in odpiranje ponudb

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena oziroma prispe na naslov naročnika do 26. 8. 2015, do 8.30 ure, v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – ponudba – javni razpis – oglaševanje«. Naslov pošiljatelja mora biti označen na hrbtni strani ovojnice.

Ponudniki oddajo ponudbe na naslov : Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec.

Odpiranje ponudb bo 26. 8. 2015, ob 9.00 uri v Upravnem centru Logatec (I. nadstropje, sejna soba), Tržaška cesta 50 A, Logatec.

7. Izločitveni faktorji

Pred odpiranjem ponudb:
– če ponudba ni prispela ali ni bila vročena pravočasno,
– če ponudba ni bila pravilno opremljena.
Pri pregledu in ocenjevanju ponudb:
– če ponudba ne izpolnjuje zahtev iz razpisne dokumentacije.

8. Rok v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru

Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 15 dni od odpiranja ponudb, v primeru licitacije 15 dni od izvedene licitacije oziroma po roku za dopolnitev vlog. Ponudniki bodo prejeli obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika na predmetnem javnem razpisu.

Občina Logatec si pridržuje pravico, da po pregledu ponudb ne izbere nobenega ponudnika.

9. Odgovorne osebe za dajanje pisnih in ustnih informacij med razpisom

Odgovorna oseba za posredovanje informacij je Zoran Žagar (zoran.zagar@logatec.si).

10. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti oziroma dopolniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot odgovor na prošnjo ali pojasnilo, ki jo bo dobil od morebitnega ponudnika.
Vsak odgovor, pojasnilo, sprememba ali dopolnitev bo ponudnikom posredovana na spletni strani občine Logatec in postane del razpisne dokumentacije.
V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo, bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb.

Berto Menard
Župan

 

Zapisnik o odpiranju ponudb za Javni razpis za pridobitev pravice uporabe lokacij za oglaševanje na nepremičninah v lasti Občine Logatec

 

Zapisnik o licitaciji na podlagi javnega razpisa za pridobitev pravice uporabe lokacij za oglaševanje na nepremičninah v lasti Občine Logatec