Na podlagi 4. člena Pravilnika o Februarskih priznanjih Občine Logatec, sprejetega 13. 7. 2010, Komisija za podelitev februarskih priznanj v občini Logatec, objavlja

Javni razpis

za podelitev Februarskih priznanj Občine Logatec

za leto 2023

Februarsko priznanje je najvišje priznanje, ki se podeljuje v občini Logatec posameznikom za izjemne dosežke ali za življenjsko delo na področju kulture.

Predlagatelji: so lahko posamezniki, društva, organizacije in ustanove.

Kriteriji za izbor:

  • za izjemne dosežke:
  • izjemnost stvaritve kulturno umetniškega dela ali dogodka, ki je bila javnosti predstavljena v zadnjih dveh letih pred podelitvijo in ki je dokazljiva s priznanji ali potrdili ali nagradami s tekmovanj; diplomami ali potrdili o objavljenih delih; potrdili o sodelovanju pri umetniških razstavah ali koncertih ter kritikami stvaritve;
  • preseganje običajnosti delovanja v občini Logatec v zadnjih dveh letih pred podelitvijo  kot je razvijanje novih oblik in vsebin kulturnega delovanja;
  • izjemen prispevek k razvoju kulture v občini Logatec.
  • za življenjsko delo:
  • dolgoletno strokovno in organizacijsko delo ali kulturno vzgojno in mentorsko delo, ali raziskovalno in publicistično delo, ki je pomembno vplivalo na razmah kulturne dejavnosti na posameznem področju v občini Logatec;
  • stalnost in širina delovanja na področju kulture v občini Logatec;
  • posebna skrb za popularizacijo kulturno umetniškega delovanja;
  • uspešno dokumentacijsko in raziskovalno delo na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;
  • delovanje na področju varovanja naravne in kulturne dediščine.

Razpisna dokumentacija: predlogi morajo biti pisni, na obrazcih, ki so na voljo na spletni strani www.logatec.si in v sprejemni pisarni Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec – I. nadstropje. Za vse informacije v zvezi z razpisom se obrnite na uradno osebo Občinske uprave s področja – Služba za odnose z javnostmi in protokol.

Rok za oddajo predlogov: najkasneje do petka, 15. decembra 2023, do 12. ure v sprejemni pisarni Občine Logatec ali s priporočeno pošiljko, vključno z datumom, 15. 12. 2023.

Naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec. Predlogi morajo biti oddani v zaprtih kuvertah z oznako: »Javni razpis – februarsko priznanje – ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden naziv (ime) predlagatelja in njegov naslov.

O prejemnikih priznanj bo odločila Komisija za podelitev februarskih priznanj. Priznanja bodo podeljena na osrednji občinski prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku, februarja 2024.

                                                                                                      

Datum: 8. 11. 2023    

Številka: 094-2/2023-1                          

                                                                                  Anamarija Stibilj Šajn, l. r.

                                        Predsednik/predsednica  Komisije za podelitev februarskih priznanj