Na podlagi 4. člena Pravilnika o Februarskih priznanjih Občine Logatec, sprejetega 13. 7. 2010, Komisija za podelitev februarskih priznanj v občini Logatec, objavlja

 

Javni razpis za podelitev Februarskih priznanj Občine Logatec za leto 2022

 

Februarsko priznanje je najvišje priznanje, ki se podeljuje v občini Logatec posameznikom za izjemne dosežke ali za življenjsko delo na področju kulture.

Predlagatelji: so lahko posamezniki, društva, organizacije in ustanove.

 

Kriteriji za izbor:

za izjemne dosežke:

– izjemnost stvaritve kulturno umetniškega dela ali dogodka, ki je bila javnosti predstavljena v zadnjih dveh letih pred podelitvijo in ki je dokazljiva s priznanji ali potrdili ali nagradami s tekmovanj; diplomami ali potrdili o objavljenih delih; potrdili o sodelovanju pri umetniških razstavah ali koncertih ter kritikami stvaritve;

– preseganje običajnosti delovanja v občini Logatec v zadnjih dveh letih pred podelitvijo  kot je razvijanje novih oblik in vsebin kulturnega delovanja;

– izjemen prispevek k razvoju kulture v občini Logatec.

za življenjsko delo:

– dolgoletno strokovno in organizacijsko delo ali kulturno vzgojno in mentorsko delo, ali raziskovalno in publicistično delo, ki je pomembno vplivalo na razmah kulturne dejavnosti na posameznem področju v občini Logatec;

– stalnost in širina delovanja na področju kulture v občini Logatec;

– posebna skrb za popularizacijo kulturno umetniškega delovanja;

– uspešno dokumentacijsko in raziskovalno delo na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti;

– delovanje na področju varovanja naravne in kulturne dediščine.

Razpisna dokumentacija: predlogi morajo biti pisni, na obrazcih, ki so na voljo na spletni strani www.logatec.si in v sprejemni pisarni Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec – I. nadstropje. Obrazec bo na voljo tudi v oktobrski številki Logaških novic – spletna izdaja uradnih objav. Za vse informacije v zvezi z razpisom se obrnite na uradno osebo Občinske uprave s področja – Služba za odnose z javnostmi in protokol.

Rok za oddajo predlogov: najkasneje do petka, 16. decembra 2022, do 12. ure v sprejemni pisarni Občine Logatec ali s priporočeno pošiljko, vključno z datumom, 17. 12. 2022.

Naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec. Predlogi morajo biti oddani v zaprtih kuvertah z oznako: »Javni razpis – februarsko priznanje – ne odpiraj«. Na ovojnici mora biti naveden naziv (ime) predlagatelja in njegov naslov.

O prejemnikih priznanj bo odločila Komisija za podelitev februarskih priznanj. Priznanja bodo podeljena na osrednji občinski prireditvi ob slovenskem kulturnem prazniku, februarja 2023.

                                                                                                      

Datum: 28. 9. 2022    
Številka:094-2/2022-1                                       

                                                                                                                                                          Anamarija Stibilj Šajn, l. r.

                                                                                                       predsednica Komisije za podelitev februarskih priznanj