Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Logatec za leto 201 (Uradni list RS, št. 107/13), Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Logatec (Logaške novice, št. 7-8/07 in 11/08), na podlagi mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o skladnosti sheme državne pomoči »Podpora programom razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Logatec 2007-2013«, št. priglasitve: K-BE013-5874661-2007, z dne 06.06.2007, ter na podlagi mnenja Ministrstva za finance o shemi »de minimis« pomoči »Finančna sredstva za dopolnilne dejavnosti na kmetijah v občini Logatec«, št. priglasitve: M001-5874661-2007/I, Občina Logatec objavlja

J A V N I R A Z P I S

za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Logatec za leto 2014

I. PREDMET RAZPISA

Občina Logatec razpisuje nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v občini Logatec za leto 2014, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči v kmetijstvu, skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1857/06, z dne 15. 12. 2006, in »de minimis« pravili, skladno z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/06, z dne 15. 12. 2006.

II. OKVIRNA VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Sredstva za javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Logatec za leto 2014 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) so zagotovljena z Odlokom o proračunu Občine Logatec za leto 2014 (Uradni list RS, št. 107/13) v višini 25.000,00 EUR.

Vrsta ukrepa (ukrepi po pravilniku):

Višina sredstev

Naložbe v kmetijska gospodarstva 20.000,00 EUR

Zagotavljanje tehnične podpore 5.000,00 EUR

SKUPAJ 25.000,00 EUR

III. SPLOŠNA DOLOČILA – POGOJI ZA UPRAVIČENCE

Pomoč se lahko dodeli samo upravičencem, ki so opredeljeni v okviru posameznega ukrepa.
Upravičenec mora predložiti izjavo o prejetih sredstvih za isti namen oziroma izjavo, da ni prejel sredstev za isti namen iz drugih javnih sredstev (državnih in EU).
Pomoč se dodeli na podlagi vloge, ki vsebuje osnovne podatke o upravičencu / izvajalcu, podatke o naložbi / storitvi, časovni potek in predvidene stroške.
Naložba v kmetijsko gospodarstvo, ki se bo izvajala v letu 2014 in bo predmet prijave na razpis za dodelitev sredstev je lahko začeta pred izdajo odločbe o odobritvi sredstev upravičencu, vendar so upravičeni stroški po tem razpisu le tisti, ki bodo nastajali v obdobju od izdaje odločbe o odobritvi sredstev pa do 29. novembra 2014 (skrajni rok za oddajo zahtevka za izplačilo sredstev).
Dokazila / plačani računi za namene po tem razpisu, ki jih upravičenec priloži skupaj z zahtevkom za izplačilo, morajo biti z datumom iz zgoraj navedenega obdobja in se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva.
Sofinancirala se bo vrednost upravičenih stroškov brez DDV.
Po zaključku investicije mora investicija biti v uporabi za namen, za katerega je upravičenec pridobil sredstva, vsaj še 5 let po izplačilu sredstev.
Upravičenec, ki pridobi sredstva iz tega razpisa, mora hraniti dokumentacijo, ki je določena z javnim razpisom in pogodbo o dodelitvi sredstev še najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev.
Upravičeni prejemnik sredstev ne sme uporabljati naložbe v nasprotju z namenom dodelitve sredstev.
Državne pomoči se ne morejo dodeliti za iste upravičene stroške kot pomoči »de minimis«. Enako velja tudi za pomoči »de minimis«, ki se ne morejo dodeliti za iste upravičene stroške kot druge državne pomoči.
V zvezi z istimi upravičenimi stroški se pomoč ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči, določena z Uredbo Komisije (ES) št. 1857/06, z dne 15. 12. 2006.

Za ostala določila se upoštevajo določila Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Logatec (Logaške novice, št. 7-8/07 in 11/08, v nadaljnjem besedilu: pravilnik).

IV. UKREPI, VIŠINA SREDSTEV, PREDMET PODPORE, UPRAVIČENI STROŠKI, UPRAVIČENCI IN DODATNI POGOJI

1. Naložbe v kmetijska gospodarstva (skupinske izjeme za kmetijstvo)

Višina razpisanih sredstev je 20.000,00 EUR (PP 11005 Občinske pomoči v kmetijstvu).

Med naložbami v kmetijska gospodarstva je predmet sofinanciranja posodabljanje kmetijskih gospodarstev.

Upravičeni stroški:
stroški za pripravo načrta za novogradnjo in adaptacijo hlevov, zaradi prilagajanja za novo uvedene standarde, temelječe na zakonodaji ES (standard dobro počutje živali);
stroški za nakup materiala za adaptacijo hlevov in ureditev izpustov;
stroški ureditve ločenih stojišč oz. ležišč za bolne in obnemogle živali, porodnih boksov, privezov za nemoteno leganje in vstajanje živali, individualnih in skupinskih boksov za teleta, ustrezne osvetlitve hlevov, prezračevanja;
stroški za nakup ene nove ali rabljene kmetijske mehanizacije;
stroški za nakup opreme hlevov (za krmljenje, molžo, izločke…).

Pomoč se v skladu s sedmim odstavkom 4. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1857/06, z dne 15.12.2006, ne dodeli za naslednje naložbe: nakup proizvodnih pravic, živali in letnih rastlin; zasaditev letnih rastlin; drenažna dela ali oprema za namakanje in namakalna dela, razen če taka naložba vodi k zmanjšanju prejšnje porabe vode za najmanj 25 %; za preproste naložbe za nadomestitev; za tekoče stroške proizvodnje; za proizvodnjo proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode.

Upravičenci:
nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se uvrščajo med majhna in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Prilogi 1 k Uredbi (ES) 364/04 in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine Logatec;
člani kmetijskega gospodarstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca kmetijskega gospodarstva.

Pogoji za dodelitev sredstev:
najmanjša zmogljivost hleva mora biti 10 ležišč za rejo goveda ali 5 ležišč za kobile v boksih ali 25 ležišč za rejo drobnice (zmogljivost hleva se bo preverjala na podlagi števila živali, navedenih v zbirni vlogi za neposredna plačila Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za leto 2013 – priloga B);
bruto intenzivnost pomoči ne sme presegati 50 % upravičenih stroškov na območjih z omejenimi možnostmi ter 40 % upravičenih naložb na drugih območjih;
najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 1.000,00 EUR, največji znesek dodeljene pomoči pa znaša 5.000,00 EUR na upravičenca.

Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
izpolnjeno vlogo na prijavnem obrazcu 1 – Vloga za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Logatec za leto 2014 – Naložbe v kmetijska gospodarstva, z zahtevanimi prilogami;
zbirno vlogo za neposredna plačila Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja za leto 2014;
predračune oziroma druga dokazila o predvideni višini stroškov, za katere se uveljavlja pomoč;
ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije (lokacijska informacija, gradbeno dovoljenje) – kjer je to potrebno;
načrt ureditve hleva s popisom del, opreme in tehnologija reje – če gre za naložbo v novogradnjo ali adaptacijo hlevov;
mnenje pristojne strokovne službe o upravičenosti naložbe, če vrednost investicije presega 50.000,00 EUR;
dokazilo o plačilu upravne takse.

2. Zagotavljanje tehnične podpore (skupinske izjeme za kmetijstvo, splošna pravila za gospodarstvo »de minimis«)

Višina razpisanih sredstev je 5.000,00 EUR.

Sofinancirajo se programi izobraževanja, usposabljanja in informiranja kmetov ter članov njihovih družin na področju primarne kmetijske proizvodnje (skupinske izjeme za kmetijstvo) in na področju predelave, trženja in dopolnilnih dejavnosti (splošna pravila za gospodarstvo »de minimis«), ki ga bodo izvajale organizacije, ki so registrirane za izvajanje teh aktivnosti na področju kmetijstva ter registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine Logatec ali regije.

Upravičeni stroški:
stroški organiziranja programov izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu;
stroški svetovalnih storitev: stroški honorarjev za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti kot je rutinsko davčno svetovanje, redne pravne storitve ali oglaševanje;
stroški organizacije forumov za izmenjavo znanj med kmetijskimi gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški izdelave publikacij, najemnine in opremljanje razstavnih prostorov, simboličnih nagrad;
stroški priprave in tiska publikacij, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcih danega proizvoda, če so informacije in predstavitev nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da so predstavljeni v publikaciji, ter kritje stroškov vzpostavitve internetne strani.

Pomoč se lahko dodeli do 100 % stroškov izvedbe posameznega programa oziroma druge aktivnosti, v obliki subvencioniranih storitev (neposredno plačilo kmetu ali članu družine ni dovoljeno).

Skupna pomoč »de minimis« dodeljena kateremu koli podjetju, ne sme presegati 200.000,00 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let.

Upravičenci:
organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju občine Logatec ali regije;
registrirana stanovska ali interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine Logatec ali regije.

Vlagatelji predložijo naslednjo dokumentacijo:
izpolnjeno vlogo na prijavnem obrazcu 2 – Vloga za dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Logatec za leto 2014 – Zagotavljanje tehnične podpore, z zahtevanimi prilogami;
finančno ovrednoten program izvajalca izobraževanj oziroma storitev;
predračune oziroma druga ustrezna dokazila (izjava vlagatelja) o nameravani izvedbi izobraževanja, usposabljanja, informiranja ali druge aktivnosti;
dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti, ki so predmet podpore (to dokazilo pridobi Občina Logatec);
dokazilo o plačilu upravne takse.

V. ROK ZA ODDAJO VLOG IN NAČIN PREDLOŽITVE

Rok za oddajo vlog za javni razpis je od 13. 3. 2014 od vključno 8:00 ure dalje do vključno 27. 3. 2014 do 14:00 ure.

Vloga mora biti izpolnjena na ustreznem razpisnem obrazcu, vsebovati mora vse v obrazcu zahtevane podatke in priloge in mora biti na ustreznih mestih podpisana.

Vlagatelji morajo vloge oddati:

– po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, in sicer s poštnim žigom od 13. 3. 2014 od vključno 8:00 ure dalje do vključno 27. 3. 2014 do 14:00 ure (upošteval se bo poštni žig oddane priporočene pošiljke z navedenim datumom, uro in minuto oddaje pošiljke!);

ali

– osebno v sprejemni pisarni Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, in sicer od 13. 3. 2014 od vključno 8:00 ure dalje do vključno 27. 3. 2014 do 14:00 ure.

Vloge, oddane pred ali po navedenem roku, se ne bodo upoštevale in se bodo neodprte vrnile vlagatelju!

Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti ter ustrezno označena. Na sprednji strani kuverte mora biti izpisano (odvisno od predmeta prijave):
»NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZPIS KMETIJSTVO 2014 – Naložbe v kmetijska gospodarstva«
-ali-
»NE ODPIRAJ – VLOGA NA JAVNI RAZPIS KMETIJSTVO 2014 – Zagotavljanje tehnične podpore«

VI. PLAČILO UPRAVNE TAKSE

V skladu s 5. členom Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10-uradno prečiščeno besedilo), je potrebno plačati upravno takso v višini 22,66 EUR (tarif.št.1: 4,54 EUR in tarif.št.3: 18,12 EUR).

Takso lahko nakažete z UPN nalogom in sicer:
Prejemnik: Taksni račun Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, Logatec
Koda namena: GOVT
Namen nakazila: taksa razpis – kmetijstvo
Znesek: 22,66 EUR
Račun za nakazilo: SI56 0126 4464 0309 134 referenca SI11 75639-7111002-14.

Vlagatelji k vlogi priložijo dokazilo o plačilu upravne takse.

VII. OBRAVNAVA VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE

Vloge, prispele na javni razpis, odpira in obravnava tričlanska Komisija za odpiranje vlog (v nadaljnjem besedilu: komisija), imenovana s strani župana, po vrstnem redu oddaje vloge.

V kolikor bo na javni razpis prispelo več vlog kot je skupni znesek razpisanih sredstev, se bodo sredstva upravičencem dodelila glede na vrstni red oddaje popolnih vlog – DO PORABE SREDSTEV. Prednost pri dodelitvi sredstev bodo imeli upravičenci, ki v letu 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 in 2008 še niso pridobili sredstev iz javnega razpisa za kmetijstvo.

Če razpoložljiva sredstva za ta javni razpis ne bodo v celoti razdeljena med upravičence, ki še niso prejeli sredstev v letih 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 in 2008, se bo preostanek razpoložljivih sredstev razdeljevalo po vrstnem redu oddaje vlog tistim, ki so sredstva že prejeli v preteklih letih. V tem primeru bodo sredstva pridobili upravičenci, in sicer glede na vrstni red časovno najbolj oddaljene dodelitve sredstev.

V primeru, da imata na končnem mestu liste prejetih vlog, dve ali več vlog na ovojnici enako označbo datuma in časa (ura, minuta, sekunda) oddaje vloge, Komisija za odpiranje vlog izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog. Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj vloge, ki je predmet žrebanja. O dnevu žrebanja se obvesti vlagatelje pisno. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih Občine Logatec.

Če vloga ni popolna, se vlagatelja pisno pozove na dopolnitev vloge. Rok za dopolnitev vloge je 8 (osem) dni od dneva vročitve poziva za dopolnitev. Po prejemu dopolnjene vloge, se dopolnjena vloga ponovno pregleda. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo, se s sklepom zavrže. Če se tekom preverjanja pregleda na popolnost ugotovi, da vloga vsebinsko ne ustreza, se zavrne.

Na osnovi predloga za razdelitev sredstev komisije bo Občinska uprava Občine Logatec izdala odločbo o višini odobrenih sredstev za posamezen namen. Občina Logatec bo z upravičenci sklenila pogodbe, v katerih bodo navedeni podrobnejši pogoji koriščenja sredstev.

Upravičenec pred izdano odločbo o odobritvi sredstev ne sme pričeti z aktivnostjo, za katero so sredstva dodeljena.

Kopije računov in potrdil o plačilu računov za izvedene aktivnosti za ukrep naložbe v kmetijska gospodarstva morajo biti z datumom po izdaji odločbe. Računi z datumom pred izdajo odločbe o odobritvi sredstev kot tudi računi z datumom po 28.11.2014 ne bodo upoštevani.

Upravičencem se sredstva izplačajo na transakcijski račun na podlagi zahtevka za izplačilo sredstev. Zahtevek za izplačilo sredstev mora biti dostavljen na Občino Logatec najkasneje do 28.11.2014.

VIII. KRAJ IN ČAS, KJER LAHKO ZAINTERESIRANI DVIGNEJO RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Javni razpis in razpisna dokumentacija sta od dneva objave v Logaških novicah do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Logatec: http://www.logatec.si/ ali pa v sprejemni pisarni Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec – I. nadstropje, vsak dan v poslovnem času, do izteka prijave na javni razpis.

Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite pri ga. Mateji ČUK na Občini Logatec ali na tel. številki 01 / 7590 636.

Številka: 430-2/2014-1
Datum: 27. 1. 2014

Berto MENARD, l.r.,
ŽUPAN