Javni poziv za dodelitev sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene mlade v občini Logatec v letu 2020

1. Predmet javnega poziva

Občina Logatec objavlja javni poziv za dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje nadarjenih mladih, dijakov in študentov, in sicer za:
– dodatno izobraževanje ali izpopolnjevanje doma in v tujini,
– udeležbo na prireditvah ali tekmovanjih doma ali v tujini.

2. Višina sredstev

Na proračunski postavki 01022 Pokroviteljstvo župana za nadarjene dijake in študente so zagotovljena sredstva v višini 12.000 EUR.

3. Kdo se lahko prijavi na poziv

Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev so mladi, ki imajo stalno prebivališče v občini Logatec vsaj dve leti pred predložitvijo vloge za namen pokroviteljstva za nadarjene dijake in študente, in imajo status dijaka ali študenta.
Upravičenec mora biti na dan vložitve vloge star manj kot 30 let in ne sme biti v rednem delovnem razmerju.
Družina upravičenca je prejemnica bodisi otroškega dodatka bodisi državne štipendije.

4. Vsebina vloge

Vloga se lahko odda na za to pripravljenem obrazcu.

V primeru, da vloga ni oddana na za to pripravljenem obrazcu, mora vsebovati podatke glede na namen in sicer, podatke o prosilcu – ime, priimek, EMŠO, davčno številko, številko TRR, naslov, podatke o obiskovanju izobraževalne ustanove, navedbo dodatnega izobraževanja ali izpopolnjevanja ali udeležbo na tekmovanju oziroma prireditvi s terminom in lokacijo.

Ob oddaji vloge morajo prosilci predložiti podpisano izjavo, da so podatki, navedeni v vlogi in predložena dokazila resnična. V primeru mladoletnosti prosilca mora biti izjava podpisana tudi s strani starša ali zakonitega zastopnika.

Vlogi je potrebno priložiti dokazilo o udeležbi glede na namen, o uvrstitvi ter kopijo potrdila o vpisu v izobraževalno ustanovo.

5. Oblika, rok in način prijave

Vloga v obliki obrazca je dostopna na občinski spletni strani in v sprejemni pisarni Občine Logatec.

Rok za oddajo vloge prične teči z objavo na občinski spletni strani in se zaključi 20. 10. 2020.

Prijava se šteje za pravočasno, če je bila vloga oddana na pošti kot priporočena pošiljka najkasneje 20. 10. 2020.

Nepravočasne vloge bodo s sklepom zavržene.

6. Postopek obravnave vlog

Vse vloge bo obravnavala Komisija za dodeljevanje proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec, ki bo pri odločanju o oblikovanju predloga dodelitve proračunskih sredstev upoštevala stalno prebivališče prosilca, vpis v izobraževalno ustanovo, starost in izpolnjevanje kriterija namembnosti iz 1. točke javnega poziva.

O dodelitvi sredstev bo odločil župan s sklepom.

Če se v postopku ugotovi, da je prosilec že kandidiral in pridobil sredstva za isti namen iz drugih postavk občinskega proračuna, prosilec ni upravičen do sredstev iz proračunske postavke iz 2. točke tega poziva.

Upravičencu se lahko, glede na namen, dodelijo finančna sredstva le enkrat za eno dejavnost v enem šolskem oziroma študijskem letu.

7. Dodatne informacije

Informacije in navodila za sodelovanje pri pozivu dobijo kandidati v času uradnih ur na Občini Logatec. Kontaktna oseba je Romana Hribar, telefon 01 759 06 21, e-mail: romana.hribar@logatec.si, ter na spletni strani Občine Logatec www.logatec.si

Datum: 4. 3. 2020 Berto Menard
Številka: 605-1-/2020-1 župan