1. Predmet javnega poziva
Občina Logatec objavlja javni poziv za dodelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje nadarjenih mladih, dijakov in študentov, in sicer za:
– dodatno izobraževanje ali izpopolnjevanje doma in v tujini,
– udeležbo na prireditvah ali tekmovanjih doma ali v tujini.


2. Višina sredstev
Na proračunski postavki 01022 Pokroviteljstvo župana za nadarjene dijake in študente so zagotovljena sredstva v višini 4.000 EUR.

3. Kdo se lahko prijavi na poziv
Upravičenci dodelitve proračunskih sredstev so mladi, ki imajo stalno prebivališče v občini Logatec vsaj dve leti pred predložitvijo vloge za namen pokroviteljstva za nadarjene dijake in študente, in imajo status dijaka ali študenta. 

Upravičenec mora biti na dan vložitve vloge star manj kot 30 let in ne sme biti v rednem delovnem razmerju.

4. Vsebina vloge
Vloga se lahko odda na za to pripravljenem obrazcu.

V primeru, da vloga ni oddana na za to pripravljenem obrazcu, mora vsebovati podatke glede na namen in sicer, podatke o prosilcu – ime, priimek, EMŠO, davčno številko, številko TRR, naslov, podatke o obiskovanju izobraževalne ustanove, navedbo dodatnega izobraževanja ali izpopolnjevanja ali udeležbo na tekmovanju oziroma prireditvi s terminom in lokacijo.

Ob oddaji vloge morajo prosilci predložiti podpisano izjavo, da so podatki navedeni v vlogi in predložena dokazila resnična. V primeru mladoletnosti prosilca mora biti izjava podpisana tudi s strani starša ali zakonitega zastopnika.

Vlogi je potrebno priložiti dokazilo o udeležbi glede na namen, o uvrstitvi ter kopijo potrdila o vpisu v izobraževalno ustanovo.

 

5. Oblika, rok in način prijave
Vloga v obliki obrazca je dostopna tukaj (na občinski spletni strani) in v sprejemni pisarni Občine Logatec. 

Rok za oddajo vloge prične teči z objavo na občinski spletni strani in se zaključi 20. 11. 2014.

Prijava se šteje za pravočasno, če je bila vloga oddana na pošti kot priporočena pošiljka najkasneje 20. 11. 2014 ali če je bila vloga oddana v sprejemni pisarni Občine Logatec 20. 11. 2014 najkasneje do 10.00 ure.

Nepravočasne vloge bodo s sklepom zavržene.

 

6. Postopek obravnave vlog
Vse vloge bo obravnavala Komisija za dodeljevanje proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva župana za nadarjene dijake in študente v občini Logatec, ki bo pri odločanju o oblikovanju predloga dodelitve proračunskih sredstev upoštevala stalno prebivališče prosilca, vpis v izobraževalno ustanovo, starost in izpolnjevanje kriterija namembnosti iz 1. točke javnega poziva.

O dodelitvi sredstev bo odločil župan s sklepom.

Če se v postopku ugotovi, da je prosilec že kandidiral in pridobil sredstva za isti namen iz drugih postavk občinskega proračuna, prosilec ni upravičen do sredstev iz proračunske postavke iz 2. točke tega poziva.

Upravičencu se lahko, glede na namen, dodelijo finančna sredstva le enkrat za eno dejavnost v enem šolskem oziroma študijskem letu.

 

7. Dodatne informacije
Informacije in navodila za sodelovanje pri pozivu dobijo kandidati v času uradnih ur na Občini Logatec. Kontaktna oseba je Nina Gregorič, telefon 01 759 06 21, e-mail: nina.gregoric@logatec.si, ter na spletni strani Občine Logatec www.logatec.si

Datum: 13. 5. 2014 Berto Menard
Številka: 430-18/2014-2 župan