Občina Logatec objavlja javni poziv za dodelitev sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec, ki jih bo v letu 2014 sofinancirala iz občinskega proračuna.

1. Predmet javnega poziva
Predmet poziva je sofinanciranje manjših ali večjih prireditev, dogodkov, projektov ali drugih dejavnosti, ki so v organizaciji fizičnih ali pravnih oseb, ki delujejo na območju Občine Logatec.

2. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev namenjenih za pokroviteljstvo znaša v letu 2014 8.000,00 EUR – razpis je odprt do porabe proračunskih sredstev.

3. Pogoji sofinanciranja
Na javni poziv se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe, ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost projekta in pomembnost prireditve ali dejavnosti za Občino Logatec.

4. Merila javnega poziva
Za ocenjevanje posameznih prijaviteljev bodo uporabljena merila iz 6. člena Pravilnika o dodelitvi sredstev za namen pokroviteljstva v občini Logatec. Predlagani projekt / prireditev / dejavnost mora biti izveden-a v letu 2014, dostop(e)n-a javnosti in ne sme biti sofinanciran-a iz druge proračunske postavke.

5. Uporaba meril
Prijave bo presojala in ocenjevala posebna komisija. O dodelitvi sredstev bo odločil župan s sklepom.

6. Vsebina prijave
Predlogi pokroviteljstva so lahko podani na ustreznih prijavnih obrazcih, ki jih dobite ves čas trajanja poziva v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, in na spletni strani Občine Logatec www.logatec.si.

7. Rok za prijavo
Rok za prijavo prične teči z objavo na spletni strani Občine Logatec in se zaključi 28. novembra 2014.

8. Način prijave
Pisne vloge morajo biti predložene na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, do 28. novembra 2014.
Prijava se šteje za pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali do 10. ure v sprejemni pisarni Občine Logatec.

9. Obravnava prijave
Pravočasno prispele prijave bodo ovrednotene na osnovi in uporabi meril Pravilnika o dodelitvi sredstev iz proračunske postavke pokroviteljstvo župana in tega poziva.

10. Informiranje kandidatov
Informacije in navodila za sodelovanje pri pozivu dobijo predlagatelji v času uradnih ur na Občini Logatec ter na spletni strani občine www.logatec.si. Kontaktna oseba je Nina Gregorič, telefon 01 759 06 21, e-mail: nina.gregoric@logatec.si .

Datum: 4. 4. 2014
Številka: 430-11/2014-2

Berto MENARD l.r.
ŽUPAN