Številka:110-6/2015-2
Datum: 15. 4. 2015

Zadeva: Javni natečaj za prosto delovno mesto – višji svetovalec za okolje in prostor

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08–ZTFI-A, 69/08–ZZavar-E in 40/12–ZUJF) Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec za okolje in prostor.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba ali izobrazba pridobljena po študijskem programu I. stopnje,
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,
– znanje uradnega jezika;
– usposobljenost za delo z računalnikom;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi opraviti usposabljanje, predpisano v skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral kandidat strokovni izpit opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja v skladu z 31. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 126/07, 65/07, 8/10 in 82/13).

Delovno področje:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja z drugimi organi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog,
– vodenje v zahtevnih upravnih postopkih na 1. stopnji z delovnega področja zlasti s področja cestne infrastrukture, plakatiranja in obremenjevanja okolja s hrupom in odmere komunalnega prispevka,
– pomoč pri pripravi osnutkov predpisov in drugih zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– priprava potrdil iz uradnih evidenc, zlasti lokacijske informacije, potrdila o namenski rabi prostora, potrdila o parcelaciji,
– vzpostavljanje in vzdrževanje prostorskega informacijskega sistema, zbiranje, evidentiranje in analiziranje podatkov o predvideni rabi prostora in posegih v prostor ter vodenje evidence in dokumentacije predpisov in drugih aktov občine, s katerimi se ureja prostor ter priprava informacij na njihovi podlagi,
– vzpostavitev in vzdrževanje baze cestnih podatkov,
– opravljanje nalog na področju varnosti cestnega prometa ter preventive in vzgoje v cestnem prometu,
– pomoč pri pripravi prostorskih strateških in prostorskih izvedbenih aktov ter spremljanje uresničevanja prostorskega plana in prostorskih izvedbenih aktov,
– izvedba upravnih nalog ter dajanje informacij in mnenj v zvezi z urejanjem prostora,
– skrb za strokovnost in popolnost gradiv, ki jih s področja okolja in prostora obravnava občinski svet ter strokovna pomoč delovnemu telesu občinskega sveta, pristojnemu za okolje in prostor, ter zagotavljanje tehnične podpore,
– priprava splošnih in drugih aktov ter strokovnih podlag za področje komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč,
– priprava in spremljanje obveznosti pogodb o opremljanju stavbnih zemljišč,
– sodelovanje z oddelkom za investicije in gospodarstvo v pripravah na izvedbo investicij, s katerimi se v prostor umešča nove objekte,
– druge naloge po nalogu vodje oddelka, direktorja ali župana.

Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Logatec pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
5. opis glede usposobljenosti za delo z računalnikom in glede osnovne ravni znanja angleškega jezika.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Zaželeno je, da ima kandidat delovne izkušnje iz področja lokalne samouprave, še posebej iz področja priprave potrdil iz uradnih evidenc (zlasti lokacijske informacije, potrdila o namenski rabi prostora) in področja priprave prostorskih aktov občine. Slednji kandidati bodo imeli prednost pri izbiri.

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu višji svetovalec za okolje in prostor opravljal v nazivu višji svetovalec III, ki je najnižji naziv predmetnega delovnega mesta. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: “za javni natečaj – višji svetovalec za okolje in prostor« na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Logatec (do vključno 23.4.2015). Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.logatec@logatec.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 90 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Andrej Vrhunc (tel. 01/7590637 ali andrej.vrhunc@logatec.si). V objavi o javnem natečaju se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

Berto Menard
ŽUPAN