Številka: 110-12/2023-1

Datum: 15. 12. 2023

                                                

Zadeva:            Javni natečaj za prosto delovno mesto – Višji svetovalec za okolje in prostor

 

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta Višji svetovalec za okolje in prostor.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– visoka strokovna izobrazba /prva stopnja/,

– najmanj 5 let delovnih izkušenj,

– strokovni izpit iz upravnega postopka,

– opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv,

– znanje uradnega jezika,

– usposobljenost za delo z računalnikom,

– državljanstvo Republike Slovenije,

– ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;

– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat višjo stopnjo izobrazbe, kot je zahtevana.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral kandidat strokovni izpit opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja v skladu z 31. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb).

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljeno obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv. V kolikor izbrani kandidat nima opravljenega obveznega usposabljanja za imenovanje v naziv, bo moral skladno z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E, 40/12 – ZUJF, 158/20 – ZIntPK-C, 203/20 – ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US in 3/22 – ZDeb) usposabljanje opraviti najpozneje v enem letu od sklenitve pogodbe o zaposlitvi.

Želena znanja:

– poznavanje računalniških programov: word, excel, internet, elektronska pošta, Government Connect, Airtable.

Delovno področje oziroma naloge na delovnem mestu:

– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja z drugimi organi,

– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,

– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,

– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog,

– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih na 1. stopnji z delovnega področja

– vodenje v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji,

– priprava in uresničevanje razvojnega in letnega programa s področja prostora,

– vzpostavljanje in vzdrževanje prostorskega informacijskega sistema, zbiranje, evidentiranje in analiziranje podatkov o predvideni rabi prostora in posegih v prostor ter vodenje evidence in dokumentacije predpisov in drugih aktov občine, s katerimi se ureja prostor ter priprava informacij na njihovi podlagi

– priprava predpisov in drugih zahtevnejših gradiv s področja okolja in prostora,

– priprava prostorskih strateških in prostorskih izvedbenih aktov ter spremljanje uresničevanja prostorskega plana in prostorskih izvedbenih aktov;

– organizacija in vodenje postopka obravnave in sprejemanja prostorskih planskih in izvedbenih aktov, vključno z javno razgrnitvijo in javno razpravo;

– izvedba upravnih nalog ter dajanje informacij in mnenj v zvezi z urejanjem prostora;

– skrb za strokovnost in popolnost gradiv, ki jih s področja okolja in prostora obravnava občinski svet ter strokovna pomoč delovnemu telesu občinskega sveta, pristojnemu za okolje in prostor,

– druge naloge po navodilu vodje notranje organizacijske enote, direktorja ali župana.

Prijava mora vsebovati:

  1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
  2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
  3. izjavo kandidata, da:

– je državljan Republike Slovenije,

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,

– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

  1. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Logatec pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s poskusno dobo 6 mesecev. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj – Višji svetovalec za okolje in prostor« na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, in sicer v roku 8 delovnih dni po objavi na spletni strani Občine Logatec. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.logatec@logatec.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Več informacij na tel.št. 01 75 90 600. Izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki se uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

     
   

Berto Menard, l.r.

   

Župan