Številka: 110-3/2021-1
Datum: 29. 06. 2021

Zadeva: Javni natečaj za prosto delovno mesto: Višji svetovalec – vodja oddelka za splošne zadeve

Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec – vodja oddelka za splošne zadeve za nedoločen čas.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba ali izobrazba pridobljena po študijskem programu I. stopnje, pravne vede
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– znanje uradnega jezika;
– usposobljenost za delo z računalnikom;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo ali ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral kandidat strokovni izpit opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja v skladu z 31. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE).

Delovno področje:
 organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanja z drugimi organi;
 sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
 samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv;
 vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih,
 vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov;
 samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog,
 vodenje projektnih skupin,
 vodenje v zahtevnih upravnih postopkih na 1. stopnji in postopkih na 2. stopnji,
 pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv,
 priprava gradiva za občinski svet in njegova delovna telesa s področja pravnih zadev,
 strokovna pomoč komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter statutarno pravni komisiji,
 koordinacija in sodelovanje v sodnih postopkih,
 sodelovanje pri zahtevnejših pravnih nalogah,
 strokovna pomoč pri pripravi pogodb,
 strokovna pomoč županu in direktorju občinske uprave,
 izvajanje kadrovskih funkcij,
 izdelovanje aktov s področja delovnopravnih razmerij,
 vodenje evidence zbirk osebnih podatkov s področja delovnih razmerij,
 sodelovanje pri pripravi aktov s področja delovnopravnih in organizacijsko kadrovskih zadev,
 vodenje oddelka (vodenje, usklajevanje in nadziranje dela – koordiniranje dela)
 druge naloge po nalogu župana ali direktorja občinske uprave.

 

Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Logatec pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
5. opis glede usposobljenosti za delo z računalnikom.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi prijave in priložene dokumentacije, eventualno tudi na podlagi razgovora s kandidati oziroma s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti kandidatov.

Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: “za javno objavo prostega delovnega mesta: Višji svetovalec – vodja oddelka za splošne zadeve« na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Logatec in Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.logatec@logatec.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Več informacije na tel 01 75 90 604. Izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki se uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

Andrej Vrhunc
Direktor
Vodja kadrovskega poslovanja