Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) Občina Logatec s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne dejavnosti Brod – zahodni del

Občina Logatec naznanja javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne dejavnosti Brod – zahodni del (v nadaljnjem besedilu: dopolnjen osnutek načrta).

II.
Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno od 18. 4. 2018 do 18. 5. 2018, v prostorih Občine Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec, v poslovnem času: ob ponedeljkih, torkih in četrtkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 17. ure in ob petkih od 8. do 13. ure.
Gradivo iz prejšnje točke bo v obdobju iz prejšnjega odstavka javno razgrnjeno tukaj.

III.
Javna obravnava bo potekala v sredo, 25. 4. 2018, s pričetkom ob 17. uri, v veliki sejni sobi, I. nadstropje, Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, Logatec.

IV.
V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek načrta. Pripombe in predloge se lahko poda do vključno 18. 5. 2018 ustno na zapisnik, pisno na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, se pošlje na naslov Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec ali na elektronski naslov obcina.logatec@logatec.si, pri čemer se pod »zadeva« navede Pripombe na javno razgrnitev.

Občina Logatec bo preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na oglasni deski ter spletni strani občine http://www.logatec.si.

Pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih podatkov se šteje, da je dan pristanek za objavo teh podatkov v stališču, ki bo objavljeno na zgoraj naveden način. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Številka: 3505-4/2017-48
Datum: 20. 3. 2018
Berto Menard l. r.
ŽUPAN