Preskoči na vsebinoNa  Logaški tribuni je bil dne, 19. 5. 2013, objavljen članek z naslovom »Podžupanja Furlanova se požvižga na občinske odloke: za priklop na kanalizacijo ji  ni mar«, katerega avtor je gospod Andrej Korenč.

V njem avtor članka navaja, da je Ladislava Furlan, podžupanja Občine Logatec, kršila 2. odstavek 14. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Logatec, ki pravi, da se mora komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi v naselju ali delu naselja, opremljenim z javno kanalizacijo /…/ obvezno neposredno odvajati v  javno kanalizacijo. Odlok je bil sprejet dne, 17. 9. 2009.

Zaradi navedb, da stanovanjski objekt, kjer biva podžupanja Ladislava Furlan, ni priklopljen na kanalizacijo, da se je tako izognila plačilu stroškom priklopa in plačilu komunalnega prispevka, je Ladislava Furlan kot občanka za uradno informacijo zaprosila strokovne službe Občine Logatec  ter prejela naslednji odgovor:

"Občinska uprava Občine Logatec je dne, 21. 5. 2013, prejela vaš dopis, kjer nas prosite za informacije v zvezi s člankom, ki je bil objavljen na Logaški tribuni, dne 19. 5. 2013. V prilogi je tudi kopija besedila objavljenega v omenjenem mediju.

Občinska uprava Občine Logatec glede na vsebino pojasnjuje, da tretji odstavek 79. člena zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje (v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) določa, da se komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme lahko odmeri, če se stavbno zemljišče nahaja v obračunskem območju te vrste komunalne opreme.

Za obravnavano območje Jačka je občinska uprava odmerila komunalni prispevek na podlagi Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Logatec (Logaške novice, št. 4/09, 5/11, 9-10/11, v nadaljnjem besedilu: Odlok), ki je bil sprejet še v prejšnjem mandatu. Obračunska območja so bila določena v drugem odstavku 3. člena Odloka in obračunsko območje kanalizacije je razvidno iz Priloge 5. Zemljišče s parc. št. *139, k. o. Dolenji Logatec se ni nahajalo v obračunskem območju kanalizacije, zato komunalnega prispevka ni bilo mogoče odmeriti skladno z določbami ZPNačrt.

Z uveljavitvijo Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Logatec (Logaške novice, št. 3/13, v nadaljnjem besedilu: Novi odlok), ki ga je sprejel občinski svet konec marca 2013 je prišlo tudi do sprememb obračunskih območjih. Zemljišče s parc. št. *139 je z Novim odlokom vključeno v obračunsko območje Kanalizacije Logatec (K_1), s tem pa je izpolnjen pogoj, da se komunalni prispevek za kanalizacijo lahko odmeri.

Pogoj za odmero komunalnega prispevka v preteklosti ni bil izpolnjen, saj se zemljišče s parc. št. *139 ni nahajalo v obračunskem območju kanalizacije. Skladno s četrtim odstavkom 79. člena ZPNačrt je šele s plačilom komunalnega prispevka zavezancu zagotovljena priključitev na zgrajeno komunalno opremo. V preteklosti se tako niste bili dolžni priklopiti na kanalizacijsko omrežje, niti niste mogli kršiti občinskega odloka.

Ker se z uveljavitvijo Novega odloka zemljišče s parc. št. *139, ter tudi nekatera druga zemljišča v občini Logatec, nahajajo v obračunskem območju kanalizacije, bo Občinska uprava Občine Logatec pričela s postopki odmere komunalnega prispevka po uradni dolžnosti. Trenutno sta v pripravi območji t. i. Režiške ceste ter Blekove vasi. Občinska uprava bo vsekakor pričela postopek po uradni dolžnosti tudi v vašem primeru, saj je z Novim odlokom izpolnjen pogoj za odmero komunalnega prispevka."

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228