Preskoči na vsebino

Povzetek srečanj na temo komunalnega prispevka za območja Jačke, Mandrg, Gorenjega Logatca, Volčjega hriba, Plesišča in RovtŽupan Berto Menard, podžupanja Ladka Furlan in podžupan Vladimir Puc so se skupaj z občinsko upravo sestali petkrat na različnih lokacijah, v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi, v mesecu oktobru in novembru, ter pripravili srečanja z občani na temo odmere komunalnega prispevka za določena območja,  kjer je komunalna oprema že zgrajena ter tam kje se bo na novo gradila.

Tematika sama po sebi je napovedovala burne razprave, saj seznanitev občanov s tem, da jim bo občina nekaj zaračunala nikoli ni dobrodošla. Vendar se temu ne moremo izogniti. Gledano širše je Slovenija z vstopom v Evropsko unijo prevzela tudi določene evropske norme in predpise, tako je Vlada RS, na podlagi Direktive EU, Nacionalnega programa varstva okolja in Resolucije o nacionalnem programu varstva okolja sprejela Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Vlada RS je s tem programom določila območja za vse občine v Sloveniji, kjer je potrebno zgraditi kanalizacijo do leta 2015 oziroma 2017. Območja kjer mora biti zgrajena kanalizacija so v Občini Logatec naslednja: Logatec z naseljem Kalce, Rovte, Hotedršica, Laze, Jakovica, del naselja Petkovec. Občina torej ne gradi kanalizacije samo zato da bo obremenila občane in pobrala denar, pač pa izgradnjo kanalizacije nalaga državni operativni program, financiranje gradnje pa je opredeljeno v zakonodaji, ki ureja prostorsko načrtovanje. Iz tega naslova govorimo o komunalnem prispevku, ki predstavlja plačilo sorazmernega dela dejanskih stroškov na območju opremljanja zemljišč s komunalno opremo, ki ga zavezanec plača občini. Odmera komunalnega prispevka je enkratno povračilo sorazmernega dela stroškov na območju gradnje za določeno vrsto komunalne opreme. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.

Zabeležka srečanj z občani

Torek, 11. 10. 2011, Jačka in Mandrge
Sprva je župan pozdravil navzoče in predal besedo, kjer je bil s strani občinske uprave predstavljen postopek odmere komunalnega prispevka ter zakonske podlage. Poudarjeno je, da se odmerja komunalni prispevek samo za novo zgrajeno kanalizacijsko omrežje. Sledila je predstavitev obeh investicij, časovni potek pridobitve gradbenega in uporabnega dovoljenja. V razpravi je sodelovalo več občanov, kjer jim je bilo predvsem pojasnjeno sledeče; Plačuje se delež gradnje komunalne opreme - izključno fekalne kanalizacije. Za območji Mandrg in Jačka, objektom se ne zaračunava strošek izgradnje meteorne kanalizacije, javne razsvetljave ali gradnje pločnika! Vsa dokazila ali kakršna koli predhodna vlaganja za namen izgradnje opreme se bodo v upravnem postopku, pri pripravi odločb, preučila. Vendar je potrebno razlikovati med npr. razširjeno reprodukcijo, ki pomeni investicijska vzdrževalna dela in ne konkretno namenskih sredstev za gradnjo. Tudi plačevanje kanalščine ni plačilo komunalnega prispevka, pač pa se sredstva kanalščine uporabljajo za vzdrževanje javne kanalizacije. Podlaga za odmero komunalnih prispevkov je odlok, ki ga je sprejel občinski svet v letu 2009, sledili sta še dve spremembi v letu 2011 in sicer Odlok o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Logatec (Logaške novice, št.  4/09,  5/11, 9-10/11). Problematika s terena pri sami gradnji in projektna dokumentacija nista predmet odmere komunalnega prispevka, je pa bil komentar občanov vsekakor dobrodošel in bo vplival na boljše odnose in način sodelovanja v prihodnje.

Sreda, 12. 10. 2011, Gorenji Logatec
Uvodoma je predsednik KS Rožman pozdravil navzoče in predal besedo županu. Nato je g. Bokal predstavil projekt, da se je zahodni del Gorenjega Logatca pričel v letu 2002/2003 z obnovo meteornega kanala, sledila je gradnja v letih 2003/2004 z dodatkom kanala Režiška proti Cuntovi grapi. V letu 2003 pridobljeno gradbeno dovoljenje za Gorenjsko, Strmico, Režiško in Grajsko pot – dopolnitev v letu 2004. V letu 2011 je izdano gradbeno dovoljenje za kanalizacijo, od črpališča pri Gradu. Sledila je predstavitev odmere komunalnega prispevka. Vprašanja v zvezi z odmero komunalnega prispevka so se nanašala predvsem na tolmačenje izrazov, ali se plača še enkrat komunalni prispevek če je že bil plačan ob izdaji gradbenega dovoljenja, kdo so zavezanci, kaj je s kanalščino in amortizacijo. Na vprašanja se je odgovarjalo sproti. Izpostavljeni pa so bili še drugi dejavniki, vezani na samo gradnjo in sicer smrad iz meteorne kanalizacije, dogovori za asfalt in odstope zemljišč, ki še niso zaključeni, kdo nadzoruje dela v občini pri sami gradnji, da je kanalizacija nekvalitetna, brez protipoplavnih ventilov. Izpostavljen je bil tudi problem razsvetljave na Režiški in Grajski poti predvsem z vidika varnosti otrok. Odpirala so se tudi druga vprašaja, v zvezi s kamnolomom, kdo je odgovoren za čiščenje Črnega potoka ter kam gre denar za gozdne ceste.

Četrtek, 13. 10. 2011, Volčji hrib
S predstavitvijo investicije je pričel g. Bokal in navedel, da se je gradilo v letu 2007 in sicer obnova vodovoda, spodnja cesta z vgradnjo manjkajoče infrastrukture, fekalna kanalizacija z malo čistilno napravo, meteorna kanalizacija, javna razsvetljava, elektrovodi in telefonija. Uporabno dovoljenje je bilo izdano v septembru 2011. Sledila je predstavitev projekcije s predlogom za spremembe in dopolnitve obstoječega odloka, ki je podlaga za odmero komunalnega prispevka, s čimer so zajeti dejanski stroški investicije vključno s financiranjem občine in upoštevanjem dogovora v letu 2009. Vprašanja so se nanašala na temo kdo je zavezanec ter če je vključena v odmero komunalnega prispevka tudi javna razsvetljava. Prisotni so navedli problematiko ceste in škarpe ter neurejene poravnave, moti jih javna razsvetljava in neupoštevanje predhodnih dogovorov da je ne bi bilo ter izpostavljeno je bilo vprašaje vezano na jaške in sifone. Občani so povedali še, da je bila med samo gradnjo problematika z vidika postavitve škarp, da je bilo na terenu dogovorjeno da hiša ne bi bila tik pod lučjo.

Sreda, 2. 11. 2011, Plesišče
Župan je po uvodnem nagovoru predal besedo g. Bokalu, ki je predstavil obravnavano območje in sicer da je bilo gradbeno dovoljenje pridobljeno v letu 2009, da je bila zgrajena celotna komunalna infrastruktura – cesta, kanalizacija, meteorna voda, elektrika in plinifikacija. Vrednost po pogodbi je znašala 575.000 €. Pojasnjeno je, da je pri tehničnem pregledu Elektro zahteval pokablitev do TP na Martinj hribu. Sledila je sprememba gradbenega dovoljenja v letu 2010, dela so zaključena, uporabnega dovoljenja še ni. Po vsebinski predstavitvi so sledila vprašanja, predvsem ali je možna priključitev na omrežje pred plačilom komunalnega prispevka, če komunalni prispevek vključuje tudi priključek, ali je gradnja čistilne naprave obvezna, kako sledi postopek pridobitve uporabnega dovoljenja. Nekaj vprašanj je bilo na temo podanih služnosti, ali te vključujejo tudi dovoljen poseg v skladu s projektno dokumentacijo. Prebivalci območja so predlagali terenski ogled v zadevi ceste, ki naj bi potekala napačno. Izpostavljeno je bilo tudi vprašanje, ali bo zaradi čistilne naprave kaj smrdelo.

Četrtek, 3. 11. 2011,  Rovte
Predsednik KS Rovte in župan sta uvodoma nagovorila vse prisotne. G. Bokal je predstavil projekt izgradnje kanalizacijskega voda in lagunske ČN, da je izvajalec izbran in že uveden v delo. Projekt je v letu 2009 pripravilo podjetje Aquadata, oktobra 2010 pa je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Sama investicija združuje 4 črpališča in lagunsko čistilno napravo. Po predstavitvi vsebinskega dela vezanega na sprejem programa opremljanja in odmero komunalnega prispevka so sledila vprašanja, zlasti na temo ali bo občina kaj prispevala, potrebno je najti rešitev da bo strošek nižji, ali bo možen odlog plačila in plačilo na 24 mesecev, zakaj se ne sofinancira iz okoljske dajatve, kdaj se bo pričelo plačevati. Sledila so vprašanja v povezavi z izbranim izvajalcem glede na ponudbo, ki je bila nižja, kdo razpisuje pogoje in merila npr. da je to najnižja cena in reference,  ali bodo Rovte plačale več kot drugje v občini, sledili so predlogi od kje vzeti sredstva da bi bil strošek nižji (variabilni del dohodnine, ipd.), prisotne je zanimal del nezazidanih zemljišč v Rovtah, kaj tam, kjer vodovoda ni na določeni lokaciji in kako bo s Petkovcem. Ali se bo hkrati z gradnjo kanalizacije gradil tudi pločnik, sicer je bil podan predlog naj se drugače reši umirjanja prometa, ali z ležečimi policaji, meritvami hitrosti. Vprašanja so bila s področja izvedbe priključkov, kaj v primeru ko s prostim padom ne bo šlo, kdo plača hišni priključek in koliko to stane, ali bodo vonjave pri lagunski čistilni napravi, kdo bo kril razliko v stroških, ki bi nastali po izvedbi del, kam gre taksa, ki jo redno plačujejo občani. Na vprašanja so predstavniki občinske uprave in izbranega izvajalca odgovarjali sproti, predlagala se je tudi formacija gradbenega odbora, ki bi na terenu usklajeval predloge posameznikov v Rovtah.

Zaključujemo, da so bili vsi odgovori na vprašanja podani sproti na posameznem srečanju z občani. S strani občinske uprave so bili občani korektno obveščeni tudi o vseh nadaljnjih postopkih vezanih na odmero komunalnega prispevka. Če so še kakšna vprašanja na temo odmere komunalnega prispevka, ste vsekakor vsi dobrodošli, da se obrnete na občino in skupaj poskusimo rešiti nejasnosti. Res je tudi, da veliko zadev rešujemo za nazaj, v težnji iskanja najugodnejših rešitev za občane pa menimo, da bomo prišli do skupnega jezika. V vseh primerih pa je jasno da se izogniti zakonodaji, pa tudi če ni najbolj življenjska, ne moremo.
 

Pripravila: občinska uprava

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228