Preskoči na vsebino

Podpis pogodb za projekt oskrbe s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 2. sklop v vrednosti 8,6 mio EURLjubljana, 14. 7. 2016 – Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen je z župani občin Škofljica Ivanom Jordanom, Brezovica Metodom Ropretom, Log – Dragomer Miranom Stanovnikom in podžupanom Občine Logatec Borisom Hodnikom podpisala pogodbe za projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 2. sklop«. Skupna vrednost upravičenih stroškov znaša dobrih 8,6 milijona evrov. Celotni projekt zajema izboljšavo 3,5 km obstoječega vodovoda in novogradnjo 14,7 km vodovodnega sistema s pripadajočimi objekti: štirih vodohranov, dveh črpališč oziroma prečrpališč, dveh zajetij vode in ene vodarne.

Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen je poudarila, da so se okoljski projekti iz evropske finančne perspektive 2007-2013 uspešno izvedli in počrpala vsa sredstva, približno 570 milijonov EUR, v novi perspektivi 2014-2020, ko je za tovrstne projekte lokalnih skupnosti na voljo res precej manj sredstev, okoli 250 milijonov EUR, pa je 10 projektov že pripravljenih. Ministrica je županom čestitala za uspešno pripravljen projekte, saj je priprava dokumentacije za tako velike projekte evropskega kohezijskega sklada zahtevna.

Župani Miran Stanovnik, Ivan Jordan in Metod Ropret ter podžupan Boris Hodnik so izpostavili dobro sodelovanje med občinami ter z Ministrstvom za okolje in prostor in predstavili izvedbo projektov v svojih občinah.

V Logatcu želijo med drugim rešiti problem nihanja tlakov in zagotoviti požarno vodo na območju Martinj hriba, izboljšati kakovost vode za prebivalce naselij Zaplana, Petkovec in dela Logatca ter zgraditi oziroma povezati štiri vodovodne sisteme: Rovte, Logatec, Grčarevec, Laze–Jakovica ter Postojna–Pivka–Planina, ki leži v občini Postojna, za nemoteno vodooskrbo prebivalstva. Izgradnja omrežja z objekti bo trajala v obdobju od marca 2016 do januarja 2018.

V Log-Dragomerju je primarni namen izvedbe gradbenih del rešiti problematiko občasnega pomanjkanja vode, predvsem v konicah in urediti tlačne razmere v vodovodnem omrežju. Na območju naselja Lukovica pri Brezovici je obstoječi vodovod hidravlično neustrezen, kar je potrdila tudi izdelana hidravlična študija. Ta je pokazala, da bi bilo za izboljšanje tlačnih razmer treba zgraditi nov vodohran, katerega bo napajalo črpališče z ustreznim napajalnim vodom. Projekt zajema novogradnjo 825 metrov cevovodov in izgradnjo vodohrana Lukovica ter prečrpalnice Lukovica. Izgradnja omrežja z objekti bo predvidoma trajala do konca leta 2016.

Prebivalci območja občine Škofljica se občasno srečujejo s problematiko hidravlične neustreznosti cevovodov in zato nihanja tlakov. V prihodnje se bo naselje Orle priključilo na Centralni vodovodni sistem Ljubljana, kar bo spremenilo dosedanji vodovodni sistem. Namen izvedbe projekta je zagotovitev ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo, saj bodo na tem območju dogradili vodovodni sistem in obstoječega hidravlično izboljšali. V ta namen bodo izvedli novogradnjo 795 metrov cevovodov na območjih Lavrica–vodohran Srednja vas, vodohran Srednja vas–Hrastarija in zgradili vodohran Srednja vas ter rekonstruirali prečrpalnico Lavrica.

Na območju občine Brezovice se nahaja vodovodni sistem Podpeč–Preserje, Notranje in Vnanje Gorice, ki se z vodo oskrbujejo iz vodnega vira Virje. Na osnovi strokovnih analiz je bilo ugotovljeno, da je ta vodni vir zaenkrat nenadomestljiv zato bodo zgradili vodarno, v kateri bodo vodo iz obstoječega vodnega vira ustrezno pripravljeno dovajali v vodovodni sistem. Namen projekta je izboljšanje kvalitete pitne vode. V sklopu izvedbenih del bodo zgradili objekt za pripravo vode, rezervoar očiščene vode in bazen za pralno vodo. Rekonstruiral bodo tudi zajetje Virje.

Vir: MOP

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228