Pravilnik o letovanju v počitniških enotah

Natisni


Na podlagi 30. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja župan Občine Logatec naslednji

PRAVILNIK O LETOVANJU V POČITNIŠKIH ENOTAH

1. SPLOŠNE UGOTOVITVE
1. člen
S pravilnikom o letovanju v počitniških enotah (v nadaljnjem besedilu: pravilnik) se ureja počitniška dejavnost na Občini Logatec.

2. člen
Počitniška dejavnost je dejavnost, ki je namenjena zagotavljanju pogojev za oddih in rekreacijo ter vzdrževanje psihofizičnih sposobnosti zaposlenih v občinski upravi in javnih zavodih katerih ustanoviteljica je občina Logatec.

3. člen
Upravičenci do koriščenja storitev počitniških dejavnosti so notranji in zunanji uporabniki. Notranji uporabniki so:
- zaposleni in njihovi ožji družinski člani (starši, partnerji in otroci predlagatelja letovanja), 
- upokojeni delavci Občinske uprave in njihovi družinski člani (partnerji in otroci predlagatelja letovanja), 
- zaposleni v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je Občina Logatec in njihovi ožji družinski člani (starši, partnerji in otroci predlagatelja letovanja).

Zunanji uporabniki so tisti, ki:
- niso zaposleni v Občinski upravi in v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je Občina Logatec.

Zunanji uporabniki lahko koristijo počitniško enoto le v primeru, da le-ta ostane neizkoriščena s strani notranjih uporabnikov.

4. člen
Počitniški objekt Občine Logatec je:
- počitniška prikolica Adria 450, ki se nahaja v AC Bjela Uvala, Poreč.

5. člen
Za opravljanje nalog v zvezi s počitniško dejavnostjo župan Občine Logatec, imenuje tri člansko komisijo za počitniško dejavnost (v nadaljnjem besedilu: komisija) za obdobje štirih (4) let. Komisijo sestavljajo predsednik, ter dva (2) člana. Člani komisije so imenovani izmed zaposlenih v Občinski upravi.

Komisija odločitve sprejema na sejah, ki jih sklicuje predsednik komisije, v njegovi odsotnosti pa član komisije, ki ga za te primere določi župan. Odločitve sprejema z večino glasov, če so prisotni vsi člani. V primeru, da sta prisotna samo dva člana komisije, se sprejema odločitve le, če sta soglasna. Na sejah komisije se piše zapisnik.

Komisija, v okviru svojih pristojnosti, oblikuje tudi hišni red, s katerim podrobneje uredi način uporabe in bivanja v počitniškem objektu Občine Logatec.


2. FINANCIRANJE POČITNIŠKE DEJAVNOSTI
6. člen
Počitniška dejavnost Občina Logatec je financirana iz:
- prihodkov počitniške dejavnosti,
- sredstev proračuna,
- drugih virov.

Sredstva namenjena financiranju počitniške dejavnosti, se uporabljajo skladno z internim načrtom počitniške dejavnosti za tekoče leto, in sicer za:
- plačilo letnega in zimskega pavšala v AC, 
- nakup in zamenjavo osnovnih sredstev in drobnega inventarja v počitniški enoti,
- redno in investicijsko vzdrževanje počitniške enote (zamenjava izrabljenih osnovnih sredstev oziroma drobnega inventarja) ter
- širitev počitniških enot, dvig kakovosti in obseg storitev počitniške dejavnosti.

Interni načrt in vzdrževanje ter porabo sredstev za potrebe počitniške dejavnosti potrjuje finančna služba Občine Logatec. Pripravlja pa ga komisija, in sicer na podlagi analize poročila o letovanju v preteklem letu, po pregledu stanja počitniške enote in v skladu z razpoložljivimi finančnimi viri. Rok, za izdelavo načrta nabav in vzdrževanja počitniške dejavnosti, je konec poletne sezone (mesec oktober) za naslednje leto, dokončno pa se ga potrdi ob sprejemu proračuna.


2.1 Oblikovanje cen
7. člen
Cene najemnine počitniškega objekta so različne za notranje uporabnike in za zunanje uporabnike.

Cenik letovanja se oblikuje na podlagi ocene, v kateri se upošteva vse izdatke iz drugega odstavka 6. člena tega pravilnika.

V ceno letovanja je že vključen davek na dodano vrednost.

Cena najemna na dan je:
- zaposleni v Občinski upravi: 20€,
- zaposleni v javnih zavodih: 25€,
- upokojenci: 25€,
- zunanji uporabniki: 35€.

Poleg cene letovanja (dnevna cena x število dni) je uporabnik dolžan plačati še turistično takso ob prijavi v kraju letovanja.


2.2 Način plačila
8. člen
Na podlagi izpolnjene prijavnice za letovanje (obrazec PD-1, ki je sestavni del pravilnika), finančna služba izstavi vsem uporabnikom račun.

Način plačila:
- zaposleni v Občinski upravi plačajo letovanje z odtegljajem od plače pri izplačilu plače v mesecu juliju, avgustu, septembru in oktobru (4 obroki),
- upokojenci prejmejo poleg računa tudi štiri UPN naloge z datumom plačila 15.7., 15.8., 15.9. in 15.10 tekočega leta,
- zaposleni v javnih zavodih katerih ustanoviteljica je Občina Logatec prejmejo poleg računa tudi štiri UPN naloge z datumom plačila 15.7., 15.8., 15.9. in 15.10 tekočega leta,
- zunanji uporabniki prejmejo poleg računa tudi UPN nalog, katerega znesek mora biti poravnan v celotnem znesku do 7 dni pred nastopom letovanja.

9. člen
Za letovanje v počitniškem objektu prejme uporabnik Napotnico za uporabo počitniškega objekta (obrazec PD-2, ki je sestavni del pravilnika) ter vsa potrebna navodila o uporabi počitniškega objekta (prevzem in vračilo ključev, plačilo turistične takse, hišni red in druga navodila). Pri izpolnjevanju napotnice se uporabijo podatki iz prijavnice.

Po končanem letovanju uporabnik izpolni Poročilo o letovanju (obrazec PD-3, ki je sestavni del pravilnika), ki ga prejme hkrati z napotnico.

V enoti lahko letuje največ toliko oseb, kot je ležišč.


3 ODDAJANJE OBJEKTOV
10. člen
Termini so, v času sezone, tedenski. Izjemoma so lahko termini tudi krajši, če tedenski termin ni zaseden. Krajši – nezasedeni termini se lahko začnejo oddajati 7 dni pred začetkom letovanja.


3. 1 Razporejanje
11. člen
Razpis o dodelitvi počitniških objektov uporabnikom pripravi finančna služba. Na oglasno desko Občine Logatec (intranet), spletno stran Občine Logatec in javnim zavodom, v elektronski obliki, pa ga, najkasneje 60 dni pred začetkom sezone, posreduje komisija.

Počitniška sezona se izvaja od 1. maja do 30. septembra.

12. člen
V razpisu za letovanje se določi razpoložljivi objekt,  termini za letovanje, pogoji in postopek prijave, kriteriji za izbor in dodelitev razpoložljivega objekta.

13. člen
Uporabnik se prijavi na letovanje z obrazcem prijavnica za letovanje v roku, ki je na razpisu določen. V okviru razpisa za letovanje se letovanja dodeljujejo na podlagi doseženega števila točk prosilca. Uporabniku se dodeli le eno letovanje.

Komisija prepoznih, nepopolnih ali nepravilnih prijavnic ne upošteva.

14. člen
Prosilcem se dodelijo točke na podlagi naslednjih kriterijev:
Status prosilca:
- zaposleni v občinski upravi: 100 točk, 
- upokojenci: 80 točk,
- zaposleni v javnih zavodih: 60 točk.

Uporaba počitniških zmogljivosti v preteklih 3 poletnih sezonah:
- tri ali večkrat: 0  točk,
- dvakrat:  30 točk,
- enkrat:  60 točk,
- nikoli: 90 točk.

Skupna delovna doba:
- dejanska delovna doba v Občinski upravi, javnem zavodu: 2 točki/dopolnjeno leto.

Otroci nosilca ali otroci, ki živijo v skupnem gospodinjstvu z nosilcem letovanja:
- otroci do osnovne šole: za vsakega otroka: 20 točk,
- otroci, ki se šolajo (do 19. leta): 10 točk,
- otroci s posebnimi potrebami (potrdilo): 10 točk.

Drugi pogoji, ki se upoštevajo:
- nepreskrbljen zakonec: 10 točk,
- samohranil(ka)-ec: 10 točk,
- zakonec prosilca, ki je zaposlen v Občinski upravi ali javnem zavodu: 10 točk,
- leto upokojitve: 2 točki (za vsako leto upokojitve).

15. člen
Po kriterijih iz 14. člena se počitniške zmogljivosti v času razpisa dodeljujejo v uporabo aktivnim delavcem občinske uprave in javnih zavodov, ki so se prijavili na razpis za letovanje, glede na število doseženih točk. V primeru, da dosežeta dva ali več uporabnikov v istem terminu, enako število točk, odloča o dodelitvi letovanja komisija. Komisija pri odločanju upošteva doseženo število točko po vrstnem redu kriterijev iz 14. člena. Letovanje se dodeli tistemu uporabniku, ki po posameznem kriteriju prvi doseže večje število točk.

Pri upokojenih delavcih, ki se prijavijo na razpis, se upošteva le kriterije uporabe počitniške enote v preteklih letih in leto upokojitve.

Razpis je zaključen, ko komisija odloči o dodelitvi letovanja.

16. člen
O dodelitvi termina prijavljenim upravičencem odloča komisija v skladu s tem pravilnikom, ki prijavljenim upravičencem izda obvestilo o svoji odločitvi v 10 dneh po zaključku razpisa.

17. člen
Uporabnik lahko vloži pritožbo, ki se nanaša na dodelitev letovanja ali na delo ali na odločitev komisije, pisno, v roku 8 dni od dneva prejema obvestila. O pritožbi odloča župan Občine Logatec.

Pritožba mora biti obrazložena.


3.2 Dodelitev prostih terminov zunanjim uporabnikom
18. člen
Proste zmogljivosti uporabljajo zunanji uporabniki.

19. člen
Počitniške zmogljivosti se dodeljujejo na podlagi vrstnega reda prispelih prijav.

20. člen
Uporabnik se prijavi s pisno prijavnico, oddano osebno na vložišču, po elektronski pošti (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.) ali poslano po faksu (01/759 06 22).

Komisija je uporabniku dolžna pisno potrditi odobreno letovanje v roku sedmih delovnih dni pred nastopom letovanja.


3.3 Odpoved letovanja uporabnika

21. člen
Uporabnik mora vložiti odpoved letovanja pisno (osebno, po elektronski pošti, po faksu), komisiji.

Uporabnik lahko brez finančnih posledic odpove letovanje v 8 dneh po prejemu obvestila iz 16. člena tega pravilnika.
Odpoved letovanja brez finančnih posledic je tudi, če uporabnik odpove letovanje zaradi izrednih okoliščin (npr. smrt, bolezen delavca ali ožjega družinskega člana, izjemna službena zadržanost prijavljenih letovalcev, drugih opravičljivih razlogov), ki so nastopile najkasneje dan pred nastopom letovanja.

V kolikor odpove letovanje po tem roku (8 dni), je dolžan plačati stroške glede na datum uradnega prejema pisne odpovedi:
- do 30 dni pred začetkom letovanja:            5% cene letovanja
- od 29 do 22 dni pred začetkom letovanja: 10% cene letovanja
- od 21 do 15 dni pred začetkom letovanja: 15% cene letovanja
- od 14 do 8 dni pred začetkom letovanja:   20% cene letovanja
- od 7 do 1 dan pred začetkom letovanja:    30% cene letovanja
- na dan začetka letovanja:                         40% cene letovanja


3. 4 Prekinitev letovanja uporabnika
22. člen
Če uporabnik ne nastopi oziroma prekine letovanja, Občina Logatec ne vrača že vplačanih sredstev za letovanje

3.6 Pritožbe
23. člen
Uporabnik lahko vloži pritožbo, ki se nanaša na uporabo zmogljivosti in druge pritožbe v zvezi z letovanjem na komisijo, pisno, najkasneje v roku 8 dni od dneva, ko je zaključil letovanje oziroma ob nastanku razloga, ki je podlaga za vložitev pritožbe. Pritožba mora biti obrazložena. Uporabnik mora k pritožbi priložiti ustrezna dokazila.

V primeru, da bi lahko bila nepravilnost, ki se nanaša na uporabo počitniške zmogljivosti odpravljena takoj, je dolžan uporabnik nemudoma obvestiti recepcijsko službo ali komisijo. Če tega ne stori se šteje, da se je uporabnik strinjal s pomanjkljivostmi in s tem izgubil pravico do vložitve kasnejše pritožbe z zahtevo po znižanju cene storitve najema oziroma plačilu odškodnine.

Pritožbe, vložene po poteku roka iz prvega in druga odstavka tega člena, se zavržejo kot prepozne.


4 OBVEZNOSTI UPORABNIKOV POČITNIŠKE ENOTE IN POSLEDICE KRŠITVE
24. člen
Uporabniki storitev počitniške dejavnosti so pri uporabi objekta dolžni dosledno spoštovati hišni red počitniškega objekta in navodila pristojnih delavcev ter jih uporabljati kot dober gospodar. Uporabnik je odgovoren za vso škodo, nastalo v času njegovega letovanja v počitniški enoti. Škodo, ki jo je v počitniški enoti ali na njenem inventarju oziroma v počitniškem objektu povzročil uporabnik sam ali oseba, ki je (so) z njim letovala, je dolžan odpraviti sam ali o njej obvestiti finančno službo neposredno ob zaključku letovanja na obrazcu PD-3.

Nastanek in obseg škode ter odgovornost zanjo ugotovi komisija. Povrnitev škode se obračuna na podlagi računa za popravilo poškodovane stvari ali nabavo nove.

25. člen
Za manjko ali poškodbe, ki niso bile niti zabeležene niti javljene, je objektivno odgovoren uporabnik, ki stanja ni prijavil in je letoval pred uporabnikom, ki je napake javil.

26. člen
Uporabniku, ki mu je bilo dodeljeno letovanje ni dovoljeno prenašati pravice uporabe počitniške enote na drugo osebo.

27. člen
Uporabnik izgubi pravico do letovanja za dobo treh let od datuma sklepa komisije, če sam ali osebe, ki z njim letujejo:
- ne spoštujejo hišnega reda v počitniški enoti ali širšem sklopu (počitniško naselje) ter s svojim vedenjem motijo druge uporabnike,
- ne zapustijo počitniške enote v skladu z navodili na napotnici,
- namerno povzročijo škodo v sami enoti,
- ne poskrbijo za odpravo nastale škode neposredno po koriščenju enote,
- v zahtevanem roku ne poravnajo stroškov za odpravo škode, ki so jo povzročili v počitniški enoti,
- dovolijo v svoji odsotnosti uporabo dodeljene počitniške enote drugim osebam,
- samovoljno spremenijo dodeljeni termin ali počitniško enoto ali
- uporabljajo počitniško enoto brez vednosti komisije.


5. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
28. člen
Pravilnik začne veljati z dnem, ko ga podpiše župan. Objavi se na oglasni deski (intranet) Občine Logatec in na spletni strani Občine Logatec.

29. člen
Spremembe pravilnika se sprejmejo po istem postopku kot pravilnik.


Logatec, dne 30. 12. 2011

Berto Menard l.r.
župan

 

 

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo, 6/13) izdaja župan Občine Logatec


SPREMEMBO PRAVILNIKA O LETOVANJU V POČITNIŠKIH ENOTAH

1. člen

V Pravilniku o letovanju v počitniških enotah, št. 3529-1/2012-1, z dne 10. 1. 2012, se spremeni drugi odstavek 8. člena, tako da se glasi:
»Način plačila:
- zaposleni v Občinski upravi plačajo letovanje z odtegljajem od plače pri izplačilu plače v mesecu juliju, avgustu, septembru in oktobru (4 obroki). V primeru dodatnih prostih terminov pa od koriščenja dalje, najkasneje pa do konca leta,
- upokojenci prejmejo poleg računa tudi štiri UPN naloge z datumom plačila 15. 6., 15. 7., 15. 8. in 15. 9. tekočega leta,
- zaposleni v javnih zavodih katerih ustanoviteljica je Občina Logatec prejmejo poleg računa tudi štiri UPN naloge z datumom plačila 15. 6., 15. 7., 15. 8. in 15. 9. tekočega leta,
- zunanji uporabniki prejmejo poleg računa tudi UPN nalog, katerega znesek mora biti poravnan v celotnem znesku do 7 dni pred nastopom letovanja.«

2. člen
Začetek veljavnosti

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga podpiše župan. Objavi se na oglasni deski (intranet) Občine Logatec in na spletni strani Občine Logatec.


Številka: 032-3/2014-2
Datum: 19. 2. 2014


ŽUPAN
Berto Menard