Preskoči na vsebino

Vabilo na 13. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, 5. 11. 2020



Številka: 013-12/2020-8

Datum: 19. 10. 2020

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: Poslovnik)

 

Sklicujem
redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo
v četrtek, 5. novembra 2020, ob 18. uri,

v OŠ 8 talcev Logatec - jedilnica, Notranjska cesta 3, Logatec.

Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje z dne, 10. septembra 2020.

Stališče odbora za družbene dejavnosti

Stališče odbora za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

Stališče odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

Stališče startutarno pravne komisije

Stališče odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

 

Poroča: Berto Menard, župan

Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
MDT: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

      
3. Predlog Proračun Občine Logatec 2021, NRP, popravljen sklep
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Zoran Mihajlović, finančnik VII/1
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

4. Predlog Odloka o spremembah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Logatec, I. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Miha Primec, strokovni sodelavec VII/1
MDT:  Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

5. Predlog Statuta Občine Logatec, I. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalka: Jasna Vodnik Uršič, predsednica Statutarno pravne komisije
MDT: Statutarno pravna komisija

6. Predlog Sklepa o določitvi cene storitve 24-urne dežurne službe
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: dr. Boštjan Aver, direktor Komunalnega podjetja Logatec d. o. o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

7. Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve – individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za območje stanovanjsko – poslovnega objekta na Tovarniški cesti 3 v Logatcu – ID: 1562
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Peter Lovšin, Občinski urbanist - Urbania, d.o.o.
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

8. Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve – širitev obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora z oznako RA-15 v občini Logatec – ID: 1777
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Peter Lovšin, Občinski urbanist - Urbania, d.o.o.
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

9. Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve – širitev obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora z oznako RO-24 v občini Logatec – ID: 1779
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Peter Lovšin, Občinski urbanist - Urbania, d.o.o.
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

10. Predlog o ukinitvi javnega dobra
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalka: Janja Masle, svetovalka III
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

11. Predlog Strategije in vizije razvoja ZD Logatec (2020 – 2030)
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalca: mag. Matjaž Žigon, predsednik Sveta zavoda ZD Logatec in
mag. Mateja Kunc, direktorica ZD Logatec
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

12. Predlog kandidata, predstavnika občin Ljubljanske urbane regije (LUR) v Razvojni svet LUR 2021-2027
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalka: Mateja Čuk, sekretarka
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

13. Odgovori na svetniška vprašanja

 

Poročilo o izvrševanju sklepov sprejetih na 12. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec


Berto Menard

župan                                                                                          

VABLJENI:

člani občinskega sveta,

Andrej Vrhunc, direktor OU,

Romana Hribar, višja svetovalka,

Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,

predsedniki krajevnih skupnosti,

vodje političnih strank in list, zastopanih v Občinskem svetu,

novinarji.

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228