Preskoči na vsebino

Vabilo na 11. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, 23. 6. 2020Številka: 013-7/2020-8
Datum: 9. 6. 2020

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: Poslovnik)

 

Sklicujem
11. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo
v torek, 23. junija 2020, ob 18. uri,
v sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec (I. nadstropje),Tržaška cesta 50 A, Logatec.

Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje z dne, 28. maja 2020.
Pregled in potrditev zapisnika nadaljevanja 10. redne seje z dne, 4. junija 2020.

Stališče odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

Stališče odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

Stališče Odbora za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

Stališča statutarno pravne komisije

Poroča: Berto Menard, župan

Za sejo predlagam naslednji

 

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
MDT: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (SD OPN 7), II. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalca: Urban Švegl, Arhitekturni biro Gutman, d. o. o. in Simona Šušteršič Štrukelj, Višji svetovalec
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

4. Predlog Odloka o koncesiji za izvajanje gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Logatec, II. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalca: dr Boštjan Aver, direktor Komunalnega podjetja d. o. o. in Marijana Kunc, Komunalno podjetje Logatec d. o. o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance


5. Predlog Rebalansa proračuna za leto 2020, skrajšani postopek
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Zoran Mihajlović, finančnik VII/1
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

6. Predlog Pravilnika o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Občini Logatec, dodatek h gradivu
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Miha Primec, strokovni sodelavec VII/1
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

7. Predlog Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za blaženje posledic epidemije Covid-19 na področju gospodarstva v občini Logatec, dodatek h gradivu
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Mateja Čuk, sekretarka
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

8. Predlog Pravilnika o določitvi cene industrijske odpadne vode v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalca: dr Boštjan Aver, direktor Komunalnega podjetja d. o. o. in Marijana Kunc, Komunalno podjetje Logatec d. o. o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance


9. Obravnava letnega poročila Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. za leto 2019
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: dr Boštjan Aver, direktor Komunalnega podjetja d. o. o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance


10. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Logatec za leto 2019
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Jure Plečnik, mag., višji svetovalec - vodja Občinskega redarstva
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo


11. Poročilo o urejanju prometa v Občini Logatec za leto 2019
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Jure Plečnik, mag., višji svetovalec - vodja Občinskega redarstva
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo


12. Poročilo o delovanju varnostnega sosveta Občine Logatec za leto 2019
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Jure Plečnik, mag., višji svetovalec - vodja Občinskega redarstva
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo


13. Predlog Komisije za priznanja o podelitvi občinskih priznanj Občine Logatec za leto 2020 
Predlagatelj: Komisija za priznanja Občine Logatec
Poročevalec: Peter Antičevič, predsednik Komisije za priznanja Občine Logatec

14. Odgovori na svetniška vprašanja

Predlog za razširitev dnevnega reda: Ustanovitev solastnine na zemljiščih parc. št. 1562/1 in 1563/6, obe k.o. Blekova vas, za potrebe gradnje dnevnega centra Logatec, v korist Republike Slovenije.

 

 

Poročilo o izvrševanju sklepov sprejetih na 10. redni seji ter nadaljevanju 10. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec

 

Berto Menard
župan

 

VABLJENI:
člani občinskega sveta,
Andrej Vrhunc, direktor OU,
Romana Hribar, višja svetovalka,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v Občinskem svetu,
novinarji.

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228