Preskoči na vsebino

Vabilo na 9. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, 30. 1. 2020Številka: 013-2/2020-7
Datum: 15. 1. 2020

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: Poslovnik)

Sklicujem


9. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo
v četrtek, 30. januarja 2020, ob 18. uri,
v sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec (I. nadstropje),Tržaška cesta 50 A, Logatec.

 

Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje z dne 21. november 2019.
Poroča: Berto Menard, župan

 

Stališča Odbora za družbene dejavnosti

Stališča Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

Stališča Statutarno pravne komisije

 

Za sejo predlagam naslednji

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
MDT: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

3. Predlog Odloka o proračunu občine Logatec za leto 2020, II. obravnava, (vloženi amandmaji 1-4, vloženi amandmaji 5)
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Zoran Mihajlovič, višji svetovalec, Mojca Igličar, preizkušeni računovodja - višji svetovalec
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

4. Predlog Odloka o organizaciji in načinu izvajanja lokalnih linijskih prevozov potnikov na območju občine Logatec, I. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Miha Primec, strokovni sodelavec
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

5. Predlog Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Logatec, I. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročajo: Miha Primec, strokovni sodelavec
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

6. Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje in višine stroškov živil v vrtcih občine Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Brigita Česnik, ravnateljica Vrtca Kurirček Logatec in Irena Rupnik, računovodkinja Vrtca Kurirček Logatec.
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

7. Sprejem Letnega programa športa
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročata: Damjan Barut, Višji svetovalec
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

8. Predlog o podaljšanju veljavnosti lokalnega programa razvoja kulture Občine Logatec 2016 – 2019  |  Dopolnitev gradiva
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Matjaž Martinšek, višji svetovalec
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

9. Predlog Cenika za poslovne prostore in stanovanja
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Špela Bezgovšek, višji svetovalec
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

10. Poročilo o zaključnem računu Občine Logatec za leto 2018 – končno poročilo
Predlagatelj: Nadzorni odbor Občine Logatec
Poroča: Jurij Švajncer, predsednik Nadzornega odbora

11. Poročilo Delo Občinskega redarstva v Občini Logatec v letu 2018 – končno poročilo
Predlagatelj: Nadzorni odbor Občine Logatec
Poroča: Špela Tomić, članica Nadzornega odbora

12. Odgovori na svetniška vprašanja

 

Poročilo o izvrševanju sklepov sprejetih na 8. redni seji Občinskega sveta Občine Logatec

 

Berto Menard
župan

 

VABLJENI:
člani občinskega sveta,
Andrej Vrhunc, direktor OU,
poročevalci,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v občinskem svetu,
novinarji.

 

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228