Preskoči na vsebino

Vabilo na 5. redno sejo Občinskega sveta Občine LogatecŠtevilka: 013-6/2019-4
Datum: 24. 4. 2019

 

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 - uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: Poslovnik)

 

S K L I C U J E M
5. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo
v četrtek, 16. maja 2019, ob 18. uri,
v sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec (I. nadstropje),
Tržaška cesta 50 A, Logatec.

Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje z dne 21. 3. 2019.
Poroča: Berto Menard, župan

Za sejo predlagam naslednji

 

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
MDT: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

3. Predlog Sklepa za nadaljevanje postopka za sprejem Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne dejavnosti Brod – zahodni del
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Simona Šušteršič Štrukelj, višji svetovalec
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

4. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Centralne dejavnosti Brod – zahodni del, 2. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Peter Lovšin, Urbania d. o. o.
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

5. Predlog Odloka o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v odloku, ki ureja občinski prostorski načrt občine Logatec, 1. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročata: mag. Katja Žagar, sekretar
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

6. Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve – individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za stanovanjsko sosesko Kalce – ID: 1157 (dopolnitev gradiva)
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Peter Lovšin, občinski urbanist, Urbania d. o. o.
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

7. Predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi – interesa razlastitve z omejitvijo lastninske pravice – obremenitvijo s služnostjo gradnje kanalizacijskega omrežja – od Rožmanca do rondoja
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Zvonka Moljk, višji svetovalec
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

8. Predlog Sklepa o ugotovitvi javne koristi – interesa razlastitve in razlastitve z omejitvijo lastninske pravice – obremenitvijo s služnostjo gradnje javne gospodarske infrastrukture v IOC 3 Logatec, 2 etapa
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Zvonka Moljk, višji svetovalec
MDT: Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

9. Predlog zaključnega računa proračuna Občine Logatec za leto 2018
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Mojca Igličar, preizkušeni računovodja – višji svetovalec
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

10. Predlog Poročila organizatorjev volilne kampanje in delna povračila stroškov
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Darja Kavčič, inšpektor svetnik
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

11. Predlog Sklepa o cenah gospodarske javne službe letnega vzdrževanja javnih občinskih cest v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: dr. Boštjan Aver, direktor Komunalnega podjetja Logatec d. o. o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

12. Predlog sklepa o določitvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: dr. Boštjan Aver, direktor Komunalnega podjetja Logatec d. o. o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

13. Predlog Poslovnega načrta Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d. o. o. za leto 2019
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: dr. Boštjan Aver, direktor Komunalnega podjetja Logatec d. o. o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

14. Odgovori na svetniška vprašanja

 

Poročilo o izvrševanju sklepov 4. redne seje OS.

 

Berto Menard
župan

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228