Preskoči na vsebino

22. seja Občinskega sveta Občine Logatec, 12. 4. 2022Vabilo

Zapisnik

Stališča Odbora za družbene dejavnosti

Stališča Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

Stališča Statutarno pravne komisije

Stališče Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

 

DNEVNI RED (s potrjenimi spremembami):

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve

3. Obravnava predloga Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero
komunalnega prispevka za del območja OLN Grapovčnik DL S5 – S2 - 2. faza, II. obravnava

4. Obravnava Predloga Odloka o prometni ureditvi v občin Logatec, II. obravnava

5. Obravnava Predloga Odloka o občinskih taksah v občin Logatec, II. obravnava

6. Obravnava Predloga Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
Logaške novice, I. obravnava

7. Predlog Pravilnika o parkirni dovolilnici v občin Logatec

8. Predlog Odredbe o prometni ureditvi v občini Logatec

9. Predlog Sklepa o potrditvi lokacijske preveritve – določitev obsega stavbnega zemljišča za
območje posamične poselitve v enoti urejanja prostora BL-185, BL-194 in OP-45 v občini Logatec – ID: 2747

10. Obravnava predloga Letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega
energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2021

11. Predlog Sklepa o določitvi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja

12. Predlog Sklepa o cenah letnega vzdrževanja javnih občinskih cest v občini Logatec

13. Predlog Sklepa o cenah vzdrževanja javne razsvetljave v občini Logatec

14. Predlog Sklepa o razveljavitvi sklepa o določitvi cene storitev odvoza odpadnih nagrobnih sveč in sklepa o sprejemu cenika tržnih prostorov

15. Obravnava predloga Poslovnega načrta javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d. o. o.
za leto 2022

16. Odgovori na svetniška vprašanja

Poročilo o izvrševanju sklepov 21. redne seje Občinskega sveta Občine Logatec, 17. 2. 2022

Poročilo o izvrševanju sklepov 7. izredne seje Občinskega sveta Občine Logatec, 31. 3. 2022

 

  

 

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228