Preskoči na vsebino- vabilo
- zapisnik

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov
2. Mandatne zadeve
3. Obravnava predloga Odloka o spremembah Odloka o občinskih cestah v občini Logatec, II. obravnava
4. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec, I. obravnava
5. Obravnava predloga Odredbe o prometni ureditvi v občini Logatec 
6. Obravnava letnega poročila Komunalnega podjetja Logatec, d. o. o. za leto 2013 (Letno poročilo je bilo članom občinskega sveta posredovano skupaj z gradivom za 28. redno sejo občinskega sveta, še vedno pa je objavljeno tudi na občinski spletni strani)
7. Obravnava Poročila o izvrševanju Proračuna Občine Logatec v prvem polletju v letu 2014
8. Obravnava predloga Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za investicijo "Kanalizacija Laze" 
9. Obravnava končnega poročila Nadzornega odbora občine Logatec o opravljenem nadzoru obnove in rekonstrukcije čistilne naprave
10. Obravnava končnega poročila Nadzornega odbora občine Logatec o opravljenem nadzoru Programa opremljanja stavbnih zemljišč za občino Logatecpriloga 1priloga 2priloga 3priloga 4
11. Obravnava Letnega poročila Nadzornega odbora Občine Logatec za leto 2014
12. Obravnava dogovora za sodno poravnavo v zadevi določitve pripadajočega zemljišča na Pavšičevi ulici
13. Odgovori na svetniška vprašanja
Predlog za razširitev dnevnega reda
- Sklepi 30. redne seje Statutarno pravne komisije glede tock za 29. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec

S 30. 1. 2015 so s spletišča umaknjeni spodnji video posnetki. vabilo
- zapisnik

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov
2. Mandatne zadeve 
3. Obravnava predloga Odloka o spremembah Odloka o občinskih cestah v občini Logatec, I. obravnava
4. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec, skrajšani postopek
5. Obravnava predloga Odredbe o prometni ureditvi v občini Logatec 
6. Obravnava predloga Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o parkirni dovolilnici v občini Logatec
7. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Logatec za volilno leto 2014
8. Predlog Komisije za priznanja o podelitvi občinskih priznanj Občine Logatec za leto 2014
9. Obravnava finančnega plana Komunalnega podjetja Logatec d. o. o. za leto 2014
10. Obravnava letnega poročila Komunalnega podjetja Logatec d.o.o. za leto 2013
11. Obravnava predloga dokumenta identifikacije investicijskega projekta za investicijo "Gradnja vodovoda Vrh Sv. Treh Kraljev"
12. Obravnava poročila Nadzornega odbora občine Logatec o opravljenem izrednem nadzoru »Pregled sklepanja pogodb med ZD Logatec in farmacevtskim podjetjem za opravljanje raziskav o delovanju zdravil«
13. Obravnava Ocene izvajanja občinskega programa varnosti občine Logatec za leto 2013
14. Obravnava končnega poročila - Kanalizacijski sistem - podtlačna kanalizacija IOC Zapolje, Logatec, Ocena stanja sistema in sugestije 
15. Odgovori na svetniška vprašanja.

S 30. 1. 2015 so s spletišča umaknjeni spodnji video posnetki. Vsebina seje je zabeležena v zapisniku. - vabilo
- zapisnik

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov
2. Mandatne zadeve 
3. Obravnava predloga Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora DL-233 Soseska ob Notranjski cesti, I obravnava
4. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Logatec - skrajšani postopek
5. Obravnava predloga Odredbe o prometni ureditvi v občini Logatec
6. Obravnava predloga Odredbe o prometni ureditvi v občini Logatec
7. Obravnava predloga Odredbe o prometni ureditvi v občini Logatec
8. Obravnava predloga Odredbe o prometni ureditvi v občini Logatec
9. Obravnava predloga Sklepa o cenah plakatiranja na javnih oglasnih mestih v občini Logatec 
10. Obravnava predloga Sklepa o cenah urejanja tržnic in sejmov v občini Logatec 
11. Obravnava predloga Sklepa o potrditvi cene nadzora nad deli pri priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje v občini Logatec
12. Seznanitev svetnikov s strokovno podlago Obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe zemljišč v občinskem prostorskem načrtu
13. 
Obravnava končnega poročila Nadzornega odbora občine Logatec o opravljenem nadzoru projekta CERO-NIK 
14. Obravnava Letnega poročila Nadzornega odbora Občine Logatec za leto 2013
15. Seznanitev svetnikov s Civilno iniciativo proti 400 kV daljnovodu preko občin Vrhnika in Logatec
16. Seznanitev svetnikov s pobudo za dopolnitev Občinskega prostorskega načrta
17. Odgovori na svetniška vprašanja.

S 30. 1. 2015 so s spletišča umaknjeni spodnji video posnetki. Vsebina seje je zabeležena v zapisniku. 

{flvremote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/26rednaseja130220141del.flv{/flvremote}

{flvremote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/26rednaseja130220142del.flv{/flvremote}

{flvremote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/26rednaseja130220143del.flv{/flvremote}

{flvremote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/26rednaseja130220144del.flv{/flvremote}- vabilo
zapisnika 3. izredne seje z dne 13. 1. 2014

DNEVNI RED:

1. Obravnava končnega poročila Nadzornega odbora občine Logatec o opravljenem nadzoru obračuna komunalnega prispevka pri izgradnji kanalizacije zahodnega dela Gornjega Logatca
Predlagatelj: Berto Menard, župan 
Poroča: mag. Matjaž Žigon, predsednik NO

2. Obravnava poročila občasnega delovnega telesa za analizo izgradnje kanalizacije v Gorenjem Logatcu
Predlagatelj: Berto Menard, župan 
Poročajo: Dominik Murn, predsednik občasnega delovnega telesa, in Peter Stavanja, član ODT, Ladislava Tomazin članica ODT in Jana Jerina članica ODT

Dopolnitev gradiva za 2. točko izredne seje Občinskega sveta Občine Logatec Obravnava Poročila Občasnega delovnega telesa za analizo izgradnje kanalizacije v Gorenjem Logatcu (priloga 5) in pojasnilo

3. Stališča Občine Logatec na temo izgradnje kanalizacijskega omrežja v Gorenjem Logatcu in odmera komunalnega prispevka in izhodišča za pripravo ustreznega akta
Poroča: Berto Menard, župan

S 30. 1. 2015 so s spletišča umaknjeni spodnji video posnetki. Vsebina seje je zabeležena v zapisniku. 

{flvremote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/3. izredna seja, 13.1.2014, 1.del.flv{/flvremote}

{flvremote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/3. izredna seja, 13.1.2014, 2.del.flv{/flvremote}

{flvremote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/3. izredna seja, 13.1.2014, 3.del.flv{/flvremote}

Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A p.p. 60
1370 Logatec

Tel.: (01)7590600 Fax.: (01)7590620
obcina.logatec@logatec.si,
www.logatec.si

MŠ: 5874661000, DŠ: SI55512844
TRR: IBAN SI56 01264-0100001228; UJP
BIC koda (SWIFT): BSLJSI2X
GPS: N=45,9168, E=14,228