Katere dokumente potrebujem?

Čas prireditev na prostem je spet tu. Vsem organizatorjem prireditev, ki gostijo glasbenike oziroma na svojih prireditvah uporabljajo ozvočenje, posredujemo naslednje obvestilo, s katerim želimo zagotoviti pravočasno informacijo o tem, katero dokumentacijo je potrebno pridobiti, s strani občinskega organa.

Kdaj organizatorji potrebujejo dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom?

Za uporabo zvočnih naprav na prireditvi mora organizator prireditve pridobiti dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom v skladu z zahtevami zakonodaje s področja varstva okolja . Dovoljenje izda pristojni organ občine, na območju katere je kraj prireditve.

Pomembno je, da organizatorji prireditev vlogo pravočasno vložijo, saj v nasprotnem primeru dovoljenja ni mogoče izdati. Rok za vložitev vloge je vsaj 30 dni pred začetkom prireditve.

Vlogi je potrebno priložiti poročilo o emisiji hrupa v okolje ali pa priložiti dokumentacijo o nazivni električni moči in številu zvočnih naprav ter načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice, če je iz priložene dokumentacije razvidno, da: razdalja od zvočnikov do najbližjih stavb z varovanimi prostori ni manjša od razdalje, ki je za nazivno električno moč določena v prilogi predpisa in število vseh zvočnikov ni večje od šest. Načrt prireditvenega prostora in njegove neposredne okolice mora biti v merilu 1: 1000, na njem pa morajo biti označeni tlorisi najbližjih stavb z varovanimi prostori, ki od zvočnikov niso oddaljene več kot 600 m, in to v vseh smereh, ki od glavnih osi zvočnikov niso odklonjene več kot 45 kotnih stopinj. Če v poročilu o emisiji hrupa v okolje za posamezno stanovanjsko stavbo ni ocenjena izpostavljenost hrupu, je treba k vlogi za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom priložiti tudi izjave lastnikov stanovanjskih stavb oziroma stanovanj v njih, da se strinjajo z uporabo zvočnih naprav na prireditvi.

Obrazec vloge lahko pridobite v sprejemno informacijski pisarni Občine Logatec ali na spletni strani http://www.logatec.si. Za vlogo ter izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom, je potrebno plačati upravno takso, ki znaša 19,37 €.

Kdaj pa dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom organizatorjem ni potrebno pridobiti?

V teh primerih mora organizator prireditve Občini Logatec zgolj prijaviti uporabo zvočnih naprav na takšni prireditvi, najmanj 7 dni pred začetkom prireditve, na pripravljenem obrazcu. Šteje se, da dovoljenja ni potrebno pridobiti, če uporaba zvočnih naprav ne povzroča čezmerne obremenitve okolja s hrupom, če:
– prireditev poteka oziroma se izvaja podnevi ali zvečer na območju, kjer je v skladu s predpisom s področja varstva okolja, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, določena IV. stopnja varstva pred hrupom, in razdalja od zvočnikov do območja, kjer je določena III. stopnja varstva pred hrupom, ni manjša od 300 m, nazivna električna moč ne presega 4000 W in vseh zvočnikov ni več kot štiri,
– prireditev poteka oziroma se izvaja podnevi na območju, kjer je v skladu s predpisom s področja varstva okolja, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, določena III. stopnja varstva pred hrupom, in razdalja od zvočnikov do najbližjih stavb z varovanimi prostori ni manjša od 300 m, nazivna električna moč ne presega 1000 W, število vseh zvočnikov pa ni večje od štiri, ali
– prireditev poteka oziroma se izvaja podnevi na javnih površinah ob uporabi štirih zvočnikov, priključenih na zvočno napravo, z nazivno električno močjo, ki ne presega 100 W, in čas uporabe zvočnih naprav na prireditvi ni daljši od osem ur.
Če je zvočnik zvočne naprave na prireditvi nameščen na vozilu ali se drugače premika, se šteje, da uporaba zvočnih naprav na prireditvi ne povzroča čezmerne obremenitve okolja, če nazivna električna moč posamezne zvočne naprave, uporabljene na prireditvi, ne presega 30 W, prireditev pa se ne izvaja ponoči.

Zaposleni v občinski upravi smo vam na voljo za podrobnejše informacije. Vsem organizatorjem želimo množičen obisk prireditev, prebivalcem, ki živijo v neposredni bližini prostora prireditev, pa strpno sobivanje v času, ko prireditve potekajo.

občinska uprava