1. S projektom Čista Ljubljanica do celostne ureditve odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanja vodnih virov v porečju Ljubljanice
 2. Projekt Čista Ljubljanica 1. sklop
 3. Terminski plan izgradnje povezovalnega cevovoda v občini Logatec v projektu Čista Ljubljanica
 4. Podpis pogodb za projekt oskrbe s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 2. sklop v vrednosti 8,6 mio EUR
 5. Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 2. sklop, občina Logatec
 6. Sekundarni vodovod Petkovec

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 10.9.2015 sprejela odločitev o podpori za operacijo »Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 2. sklop«, s katerim se odobri finančni prispevek iz Kohezijskega sklada kot prispevek Evropske unije in pripadajoča slovenska udeležba kot prispevek Republike Slovenije. Operacija je skupina projektov, sestavljena iz 4 podprojektov, ki so tehnično in finančno neodvisni. Operacija je namenjena reševanju problematike oskrbe s pitno vodo na območju občin: Brezovica, Log-Dragomer, Logatec, Postojna in Škofljica. Predmet operacije je nadgradnja in izboljšava obstoječih vodovodnih sistemov s priključitvijo novih prebivalcev na javno vodovodno omrežje ter zagotovitev novih vodovodnih virov in s tem zagotovitev varne ter zdrave oskrbe s pitno vodo.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji se nanaša na naslovu www.eu-skladi.si .

Z izvedbo operacije bodo doseženi naslednji splošni cilji:

 • Zagotovite ustrezne infrastrukture za oskrbo s pitno vodo na širšem območju občin
 • Izboljšanje javne oskrbe s pitno vodo ter s tem zagotovitev boljše in varnejše oskrbe s pitno vodo za prebivalce, ki so že priključeni na vodovodni sistem
 • Povečanje števila prebivalcev, oskrbovanih iz vodovodnih sistemov z zagotovljenim monitoringom.

S projektom Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 2. sklop poteka novogradnja in hidravlična izboljšava oziroma rekonstrukcija obstoječih vodovodnih sistemov v občinah Log – Dragomer, Brezovica, Logatec in Škofljica. Projekt je razdeljen na štiri podprojekte, vsak podprojekt pa zajema izvedbena dela v omenjenih občinah:

 • nadgradnja vodovodnega sistema v občini Log – Dragomer,
 • nadgradnja vodovodnega sistema v občini Brezovica,
 • nadgradnja vodovodnega sistema v občini Logatec,
 • nadgradnja vodovodnega sistema v občini Škofljica.
 • Občina Postojna, kot peta sodelujoča občina, je v projekt vključena kot sofinancerka izgradnje vodovoda v okviru tretjega podprojekta, kjer bo potekala novogradnja povezovalnega cevovoda na območju občine Postojna.

Primarni namen izvedbe projekta je reševanje obstoječe problematike na področju oskrbe s pitno vodo na območju vključenih občin. Tako bomo na sistem oskrbe s pitno vodo priključili dodatnih 228 prebivalcev. Projekt zajema izboljšavo 3.568 metrov obstoječega vodovoda in novogradnjo 14.746 metrov vodovodnega sistema, štirih vodohranov, dveh črpališč oziroma prečrpališč, dveh zajetij vode in ene vodarne.

Operacija zasleduje cilje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 tako, da prispeva k doseganju specifičnega cilja »Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo« v okviru prednostne osi »Bolje stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, pri čemer je podaljšano obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov in traja od 1.1.2014 do 30.8.2023. Operacija bo prispevala k doseganju ciljev kazalnikov učinka: dodatni prebivalci, delež boljše oskrbe z vodo za 27.362 oseb.

Vrednost operacije znaša 14.454.966,21 EUR, upravičeni stroški operacije znašajo 11.840.865,47 EUR, prispevek Evropske unije znaša 7.975.049,74 EUR (85%), pripadajoča slovenska udeležba znaša 1.407.361,73 EUR (15%) od zneska 9.382.411,47 EUR, za katerega velja stopnja sofinanciranja.

Investicijska vrednost operacije znaša 14.454.966,21 EUR z DDV. Upravičen strošek operacije znaša 11.840.865,47 EUR z DDV. Prispevek na programskem območju celotne Slovenije znaša 9.382.411,47 EUR. Investicijski stroški bodo sofinancirani s sledečimi finančnimi viri:

iz državnega proračuna Republike Slovenije – 1.407.361,73 EUR,

iz Kohezijskega sklada Evropske unije v – 7.975.049,74 EUR in

iz proračuna vključenih občin – 2.458.554,00 EUR.

Skupna predvidena vrednost upravičenih stroškov projekta po vključenih občinah znaša:

Občina Log – Dragomer – 598.785,00EUR

Občina Brezovica –2.080.756,61 EUR

Občini Logatec in Postojna – 6.143.552,86 EUR,

Občina Škofljica – 3.017.771,00 EUR

Vrednost operacije za občino Logatec znaša 7.680.718,16 EUR, od tega znaša vrednost upravičenih stroškov 6.143.552,86 EUR, prispevek na programskem območju 5.056.758,36 EUR, od tega znaša podpora EU 4.298.244,60 EUR in nacionalni javni prispevek 758.513,76 EUR.

Pogodbena vrednost sekundarnega vodovoda Petkovec znaša 1.668.460,30 EUR brez DDV, pri čemer znaša najvišje vrednost upravičenih stroškov, ki so podlaga za določitev zneska stroškov, za katere velja stopnja sofinanciranja za prednostno naložbo, 1.668.460,30 EUR, pri čemer znaša najvišja vrednost upravičenih stroškov za sofinanciranje 1.373.309,67 EUR, od tega znaša prispevek Evropske unije 85% zneska, za katerega velja stopnja sofinanciranja za prednostno naložbo, vendar ne več kot 1.167.313,22 EUR, pripadajoča udeležba Republike Slovenije znaša 15% zneska, za katerega velja stopnja sofinanciranja za prednostno naložbo, vendar ne več kot 205.996,45 EUR. Sem sodi izvedba sekundarnega vodovoda Petkovec, sestavljen iz 15 odsekov dolžine 9.109 m, vodovoda Reka – Režiše Severni del, vodovoda Režiše – Kalce in obnova vodovoda AC DN 250 na odseku med regionalno cesto in Notranjsko cesto.

Do leta 2020 so bila je bilo izvedeno oziroma so bila pridobljena uporabna dovoljenja za naslednje odseke vodovodov in objekte: Vodohran Sekirica in povezovalna cevovoda, Vodovod Laze – Postojna – Pivka, Vodovod Rovte – Logatec, Vodovod Logatec – Grčarevec, Vodovod Grčarevec – Laze, Vodovod reka – Režiše in črpališče Grčarevec. Skupna vrednost omenjene gradnje znaša 3.984.406,77 EUR brez DDV.

V začetku leta 2022 je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje za sekundarni vodovod Petkovec, končuje se gradnja vodovoda Reka – Režiše Severni del, pripravlja pa se izvedba obnove vodovoda AC DN 250 na odseku med regionalno cesto in Notranjsko cesto ter dela na vodovodu Reka -Režiše. Pogodbena vrednost gradenj znaša 1.668.460,30 EUR brez DDV.