Po večmesečnem delu in številnih aktivnosti, ki so potekale v tesnem sodelovanju s ključnimi deležniki ter občankami in občani Logatca, je občinski svet v sredo, 18. aprila 2017, na 17. redni seji potrdil Celostno prometno strategijo (CPS).

CPS se je pripravljal eno leto, v okviru izdelave pa je bilo izvedenih več aktivnosti, med temi 4 javne razprave, intervjuji s ključnimi deležniki, delavnice, anketa in različni promocijski dogodki. Obsega analizo stanja, vizijo, strateške usmeritve in cilje ter ukrepe, zapisane v akcijskem načrtu, ki bodo vodili h kakovostnejšemu življenju v Logatcu in širše.

Ob tem izpostavlja štiri prioritetne stebre, ki jih bodo spremljale tudi promocijske in ozaveščevalne akcije, in sicer:

I. Boljše možnosti za pešačenje in kolesarjenje v celotni občini,
II. Urejanje tranzitnega prometa,
III. Krepitev lokalnega javnega prometa,
IV. Skupni trud javne uprave, šol in podjetij k razvoju trajnostne mobilnosti.

Potrjena in sprejeta Celostna strategija predstavlja akcijski dokument preko katerega bo občina lažje realizirala dolgoročne, strateške in trajnostne rešitev, ki bodo pripomogle k še višji kakovosti življenja v občini. Sprejeta strategija in potrjen akcijski načrt za njegovo izvedbo namreč predstavljata osnovo za nadaljnje urejanje prostora in prometa v občini, ter možnosti za pridobivanje evropskih nepovratnih sredstev, ki bodo v okviru nadaljnjih razpisov različnih ministrstev namenjena ukrepom na področju trajnostne mobilnosti.

Objavljamo celoten dokument Celostne prometne strategije, kjer so navedeni konkretni ukrepi za uresničevanje prioritetnih ciljev razvoja trajnostne mobilnosti v Logatcu. V tiskani obliki bo dostopen na Občini Logatec

Občinska uprava