Izgradnja hodnika za pešce ob glavni cesti G2-102/1461 Logatec (Martinj hrib)

  Občina Logatec ima odobrena evropska sredstva v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi št. 4: »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe št. 4.4. »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodularne urbane mobilnosti…