Rekonstrukcija in prizidek Osnovne šole Tabor Logatec

IZJAVA ČLANOV SVETA ZAVODA OŠ TABOR LOGATEC OB GRADNJI PRIZIDKA Na OŠ Tabor Logatec od junija 2022 poteka gradnja novega prizidka, ki močno vpliva na življenje in delo na šoli. Zato se je Svet zavoda OŠ Tabor Logatec večkrat obrnil na vodstvo Občine Logatec z vprašanji, povezanimi s potekom gradnje prizidka.  Z njim bo šola…

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo nepremičnine v najem, 84,1 m2, 2022

V skladu s 68. in 69. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Občina Logatec, Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec, ki jo zastopa župan Berto Menard, objavlja…

Rekonstrukcija nogometnega igrišča in Športnega parka Logatec (Sekirica)

Rekonstrukcija nogometnega igrišča in Športnega parka Logatec (Sekirica) V začetku leta 2018 smo se v oddelku za družbene dejavnosti, po ugotovitvah, da je nogometna in atletska infrastruktura v Logatcu zelo podhranjena, lotili snovanja novogradnje oz. rekonstrukcije prostora, kjer je sedaj staro nogometno igrišče. Slika 1: Obstoječe igrišče in situacija Vir: Foto arhiv Občina Logatec V…

Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 2 .sklop

Čista Ljubljanica Podpis pogodb za projekt oskrbe s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 2. sklop v vrednosti 8,6 mio EUR Terminski plan izgradnje povezovalnega cevovoda v občini Logatec v projektu Čista Ljubljanica Sekundarni vodovod Petkovec Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 10.9.2015 sprejela odločitev o podpori za operacijo »Oskrba…

Čista Ljubljanica

S projektom Čista Ljubljanica do celostne ureditve odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanja vodnih virov v porečju Ljubljanice Projekt Čista Ljubljanica 1. sklop Terminski plan izgradnje povezovalnega cevovoda v občini Logatec v projektu Čista Ljubljanica Podpis pogodb za projekt oskrbe s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 2. sklop v vrednosti 8,6 mio…

Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 2. sklop, občine Log-Dragomer, Brezovica, Logatec in Škofljica

  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 10.9.2015 sprejela odločitev o podpori za operacijo »Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 2. sklop«, s katerim se odobri finančni prispevek iz Kohezijskega sklada kot prispevek Evropske unije in pripadajoča slovenska udeležba kot prispevek Republike Slovenije. Operacija je skupina projektov, sestavljena…

Izgradnja Narodnega doma Logatec

Sprehod po novem objektu Narodnega doma, knjižnice in glasbene šole Logatec: – Vizualizacija Narodnega doma, knjižnice in glasbene šole Logatec – Digitalni sprehod po kompleksu Narodnega doma, knjižnice in glasbene šole Logatec   Obrazložitev izvajanja aktivnosti projekta izgradnje Narodnega doma in Knjižnice Logatec   Občina Logatec je že pred približno 10 leti pristopila k aktivnostim…

Projekt Čista Ljubljanica 1. sklop

Projekt Čista Ljubljanica 1. sklop Projekt obsega izgradnjo novih ali prenovo starih ČN ter izgradnjo kanalizacijskih sistemov. Skupaj je bilo zgrajenih ali prenovljenih 7 ČN in 7 kanalizacijskih sistemov. Skupna kapaciteta vseh sedmih ČN naprav je 80.200 PE (populacijskih enot), skupna dolžina zgrajene kanalizacije pa je 88.793,84 m. Zgrajenih je 22 črpališč in 5 vakuumskih…

Ureditev javne poti Blekova vas 44 – 40 – 50, odsek 1

V skladu z dogovorom in predlogi lastnikov zemljišč, z dne 27.5.2020, objavljamo dopolnjen izvedbeni načrt ureditve JP726701 Blekova vas 44-40-30 od km 0,000 do km 0,240 (ODSEK 1) in ureditev JP 726703 Blekova vas Nova hiša od km 0,000 do km 0,054. Za dodatna pojasnila glede projektne dokumentacije se obrnite na Gvida Bokala, za podpis…

Izgradnja hodnika za pešce ob glavni cesti G2-102/1461 Logatec (Martinj hrib)

  Občina Logatec ima odobrena evropska sredstva v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostne osi št. 4: »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe št. 4.4. »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodularne urbane mobilnosti…