Vabilo
Zapisnik 

DNEVNI RED:

Pregled in potrditev zapisnika 6. redne seje z dne 26. 5. 2011
1. Vprašanja in pobude svetnikov
2. Mandatne zadeve
3. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja DL J3-C3 Center Tržaške ceste-del, II. obravnava
4. Obravnava predloga Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o razglasitvi dreves za naravne znamenitosti, po skrajšanem postopku
5. Obravnava predloga Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Logatec
6. Obravnava predloga študije izvedljivosti “Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – 1. sklop”
7. Predlog sprememb in dopolnitev letnega načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Logatec
8. Ukinitev javnega dobra
9. Obravnava Pobude za ustanovitev Krajevne skupnosti Grčarevec
10. Seznanitev s Sporazumom o odplačilu dolga upnika Petrol d.d.
11. Odgovori na svetniška vprašanja

 

S 30. 1. 2015 so s spletišča umaknjeni spodnji video posnetki. Vsebina seje je zabeležena v zapisniku. 

1. del
{flvremote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/7. redna seja, 30.6.2011, 1.del.flv{/flvremote}

2. del
{flvremote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/7. redna seja, 30.6.2011, 2.del.flv{/flvremote}