Na podlagi 18. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 – uradno prečiščeno besedilo) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec (Logaške novice št. 1-2/14 uradno prečiščeno besedilo)

sklicujem
6. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec, ki bo v četrtek, 7. maja 2015, ob 17. uri,  v sejni sobi Občine Logatec v Upravnem centru Logatec (I. nadstropje), Tržaška cesta 50 A, Logatec.

Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje z dne 12. 3. 2015
Poroča: Berto Menard, župan

Za sejo predlagam naslednji

 

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve 
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Boris Hodnik, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

3. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju občine Logatec (Logaške novice, št. 3/13, 12/13), 2. obravnava, dodatno gradivo
Predlagatelj: Berto Menard, župan 
Poroča: Borut Smrdelj, višji svetovalec za okolje in prostor
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo


4. 
Obravnava Ugotovitvenega sklepa o izpolnjenih pogojih iz prve in druge alineje prvega odstavka 56a. člena ZPNačrt, ki je pogoj za začetek priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta prometnih križišč v naselju Kalce – C/12
Predlagatelj: Berto Menard, župan 
Poročata: Špela Gosak, Arealine d.o.o., in Tena-Daša Lavrič, mag., višji svetovalec za okolje in prostor
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

5. Obravnava Sklepa o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Ureditvenega načrta prometnih križišč v naselju Kalce – C/12
Predlagatelj: Berto Menard, župan 
Poročata: Špela Gosak, Arealine d.o.o., in Tena-Daša Lavrič, mag., višji svetovalec za okolje in prostor
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

6. Predlog Komisije za priznanja o podelitvi občinskih priznanj Občine Logatec za leto 2015
Predlagatelj: Komisija za priznanja
Poroča: mag. Viktorija Osolnik Kunc, predsednica Komisije za priznanja

7. Obravnava Zaključnega računa Proračuna Občine Logatec za leto 2014
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poroča: Mojca Igličar, Preizkušeni računovodja, višji svetovalec za finance in računovodstvo
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

8. Obravnava Poročila o izvajanju Lokalnega energetskega koncepta Občine Logatec
Poroča: Marjetka Treven, podsekretarka
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

9. Obravnava Poslovnega načrta Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. za leto 2015
Predlagatelj: JP Komunalno podjetje Logatec d.o.o.
Poroča: dr. Boštjan Aver, direktor Komunalnega podjetja Logatec d.o.o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

10. Obravnava finančnega poročila za Logaške novice v letu 2013
Predlagatelj: Berto Menard, župan 
Poroča: Jure Vodnik, v.d. urednika Logaških novic

11. Obravnava finančnega poročila za Logaške novice v letu 2014
Predlagatelj: Berto Menard, župan 
Poroča: Jure Vodnik, v.d. urednika Logaških novic

 

poročilo o izvrševanju sklepov s 5. redne seje

stališča delovnih teles

 

Berto Menard
župan

 

VABLJENI:
člani občinskega sveta,
Marjan Gregorič, predsednik Nadzornega odbora,
mag. Jože Sečnik, direktor OU,
poročevalci,
Nina Gregorič, višja svetovalka,
Ljudmila Kunc, načelnica Upravne enote Logatec,
predsedniki krajevnih skupnosti,
vodje političnih strank in list, zastopanih v občinskem svetu,
novinarji.