vabilo

– zapisnk

Stališča odbora za družbene dejavnosti

Stališče Odbora za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

Stališča odbora za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

Stališča Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

Stališča Statutarno pravne komisije

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov

2. Mandatne zadeve
Predlagatelj: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Poroča: Zoran Mojškerc, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
MDT: Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec (OPN SD 9) – ID: 3501
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: mag. Katja Žagar, sekretar, Peter Lovšin, Urbania, d.o.o.,
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

4. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Logatec, I. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Zoran Žagar, višji svetovalec in Polona Kren, Realis, d.o.o.
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

5. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Stanovanjska soseska v Dovcah – ID:2858, I. obravnava
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: mag. Katja Žagar, sekretar in Nejc Gosak, Studio FORMIKA, d.o.o.
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

6. Odlok o spremembah Odloka o prometni ureditvi v občini Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Jure Plečnik, višji svetovalec za promet in prostor
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

7. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve – širitev in preoblikovanje obsega stavbnega zemljišča v enoti urejanja prostora z oznako RO-61 v občini Logatec – ID: 3372
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: mag. Katja Žagar, sekretar in Peter Lovšin, Urbania, d.o.o., občinski urbanist
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

8. Sklep o potrditvi lokacijske preveritve za namen individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev za industrijsko poslovni objekt v EUP DL 46 v občini Logatec – ID: 3055
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Peter Lovšin, Urbania, d.o.o., občinski urbanist
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

9. Sklep o ustanovitvi občasnega delovnega telesa za pripravo kratkoročne in dolgoročne strategije Občine Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: mag. Nevenka Malavašič, sekretarka
MDT: Odbor za družbene dejavnosti

10. Zahteva za vplačilo presežkov Javnega zavoda Zdravstveni dom Logatec v občinski proračun
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Rudolf Leban, višji svetovalec
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

11. Ukinitev javnega dobra
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Janja Masle, višja svetovalka
MDT: Odbor/komisija Odbor za gospodarjenje z nepremičninami in opremljanje stavbnih zemljišč

11. Občinska priznanja
Predlagatelj: Komisija za priznanja Občine Logatec
Poročevalec: Mirko ŠEMROV, predsednik Komisije za priznanja Občine Logatec

13. Delno povračilo stroškov organizatorjem volilne kampanje
Predlagatelj: Berto Menard, župan
Poročevalec: Darja Kavčič, inšpektor svetnik
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

14. Predstavitev aktualnega postopka sprememb in dopolnitev OPN
Poročevalec: mag. Katja Žagar, sekretar

15. Obravnava predloga letnega poročila o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2022
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Boštjan Mljač, GOLEA
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

16. Obravnava in sprejem Lokalnega energetskega koncepta občine Logatec
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Boštjan Mljač, GOLEA
MDT: Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance

17. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti Občine Logatec za leto 2022
Predlagatelj: Berto Menard, župan Občine Logatec
Poročevalec: Dejan Puc, občinski redar – vodja skupine
MDT: Odbor za urejanje prostora, varstvo okolja in infrastrukturo

18. Odgovori na svetniška vprašanja

Poročilo o izvrševanju sklepov: 4. redna seja Občinskega sveta Občine Logatec, 20. 4. 2023