vabilo
zapisnik

DNEVNI RED:

1. Vprašanja in pobude svetnikov
2. Mandatne zadeve
3. Obravnava predloga Odloka o spremembah Odloka o občinskih cestah v občini Logatec, II. obravnava
4. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Logatec, I. obravnava
5. Obravnava predloga Odredbe o prometni ureditvi v občini Logatec 
6. Obravnava letnega poročila Komunalnega podjetja Logatec, d. o. o. za leto 2013 (Letno poročilo je bilo članom občinskega sveta posredovano skupaj z gradivom za 28. redno sejo občinskega sveta, še vedno pa je objavljeno tudi na občinski spletni strani)
7. Obravnava Poročila o izvrševanju Proračuna Občine Logatec v prvem polletju v letu 2014
8. Obravnava predloga Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za investicijo “Kanalizacija Laze” 
9. Obravnava končnega poročila Nadzornega odbora občine Logatec o opravljenem nadzoru obnove in rekonstrukcije čistilne naprave
10. Obravnava končnega poročila Nadzornega odbora občine Logatec o opravljenem nadzoru Programa opremljanja stavbnih zemljišč za občino Logatecpriloga 1priloga 2priloga 3priloga 4
11. Obravnava Letnega poročila Nadzornega odbora Občine Logatec za leto 2014
12. Obravnava dogovora za sodno poravnavo v zadevi določitve pripadajočega zemljišča na Pavšičevi ulici
13. Odgovori na svetniška vprašanja
– Predlog za razširitev dnevnega reda
 Sklepi 30. redne seje Statutarno pravne komisije glede tock za 29. redno sejo Občinskega sveta Občine Logatec

S 30. 1. 2015 so s spletišča umaknjeni spodnji video posnetki. 

{mp4remote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/29rednaseja040920141del.mp4{/mp4remote}

{mp4remote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/29rednaseja040920142del.mp4{/mp4remote}

{mp4remote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/29rednaseja040920143del.mp4{/mp4remote}