vabilo
zapisnik, zapisnik nadaljevanja

DNEVNI RED:

Pregled in potrditev zapisnika: 19. redne seje z dne, 21. 3. 2013 in 19. nadaljevalne seje z dne, 6. 3. 2013.
1. Vprašanja in pobude svetnikov
2. Mandatne zadeve
3. Predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Grapovčnika, druga obravnava
4. Predlog Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe urejanja in čiščenja javnih površin v občini Logatec, druga obravnava
5. Predlog Odloka o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Logatec, druga obravnava
6. Predlog spremembe Statuta Občine Logatec, prva obravnava
7. Predlog spremembe Poslovnika Občinskega sveta Občine Logatec, prva obravnava
8. Predlog Sklepa o ustanovitvi občasnega delovnega telesa za analizo izgradnje kanalizacije v Gornjem Logatcu
9. Predlog Sklepa o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na parc. Št. 120/4-del, k. o. Petkovec
10. Predlog Sklepa o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na parc. Št. 826/4-del, 766-del, 767/1-del, 770, vse k. o. Gorenji Logatec
11. Predlog Sklepa o dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč na parc.  Št. 1694/4, 1693/2, vse k. o. Dolenji Logatec          
12. Predlog Pravilnika o razveljavitvi pravilnika o priznanjih na področju športa v občini Logatec
13. Predlog Komisije za priznanja o podelitvi občinskih priznanj Občine Logatec za leto 2013
14. Zaključni račun Proračuna Občine Logatec za leto 2012
15. Letno poročilo Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d.o.o. za leto 2012
16. Obravnava predloga sklepa za potrditev cen storitev javne službe  ravnanje s komunalni odpadki
17. Obravnava predloga sklepa za potrditev cen storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode
18. Obravnava predloga sklepa za potrditev cen storitve oskrba s pitno vodo javne službe oskrba s pitno vodo
19. Obravnava finančnega načrta Javnega podjetja Komunalno podjetje Logatec d. o. o. za leto 2013
20. Poročilo o izvedenih ukrepih glede na priporočila Nadzornega odbora v poročilih o opravljenih nadzorih v letu 2012
21. Poročilo o opravljenem nadzoru porabe proračunskih sredstev za »Študije/projekte v zvezi z delovanjem zbirnega centra odpadkov Ostri vrh«
22. Obravnava predloga dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Ureditev Tovarniške ceste v Logatcu«
23. Odgovori na svetniška vprašanja.

S 30. 1. 2015 so s spletišča umaknjeni spodnji video posnetki. Vsebina seje je zabeležena v zapisniku. 

{flvremote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/20. redna seja, 25.4.2013, 1.del.flv{/flvremote}

{flvremote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/20. redna seja, 25.4.2013, 2.del.flv{/flvremote}

{flvremote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/20. redna seja, 25.4.2013, 3.del.flv{/flvremote}

{flvremote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/20. redna seja, 25.4.2013, 4.del.flv{/flvremote}

 

Nadaljevanje 20. redne seje, 9. 5. 2013
vabilo
zapisnik

DNEVNI RED:

18. Poročilo o izvedenih ukrepih glede na priporočila Nadzornega odbora v poročilih o opravljenih nadzorih v letu 2012
19. Poročilo o opravljenem nadzoru porabe proračunskih sredstev za »Študije/projekte v zvezi z delovanjem zbirnega centra odpadkov Ostri vrh«
20. Obravnava predloga dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Ureditev Tovarniške ceste v Logatcu«
21. Odgovori na svetniška vprašanja.

{flvremote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/20. redna seja, 9.5.2013, 1.del.flv{/flvremote}

{flvremote}http://drljo0lqwip12.cloudfront.net/20. redna seja, 9.5.2013, 2.del.flv{/flvremote}